JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 100/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné T-M. C. R., a. s., proti povinnému R. M., pro 5.585,- Kč s příslušenstvím, prodejem movitých věcí, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 22 E 970/2004, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 6. 2005, č.j. 10 Co 1469/2004-26, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 25. 5. 2004, č.j. 22 E 970/2004-6, jímž okresní soud nařídil podle rozhodnutí Č. t. ú., odboru pro severomoravskou oblast, ze dne 18. 7. 2003, č.j. 209982/2003-6381-II., k uspokojení pohledávky 5.585,- Kč s příslušenstvím výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí.

Je-li dovolatelem – jako v projednávaném případě – fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/ a odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů /dále též jen „o.s.ř.“/).

Při podání dovolání nebyl povinný zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 22. 11. 2005, č.j. 22 E 970/2004-37, soud prvního stupně proto dovolatele vyzval, aby si ve lhůtě patnácti dnů od doručení usnesení zvolil zmocněncem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; současně ho poučil o následcích, nevyhoví-li výzvě.

Na výzvu, která mu byla doručena 1. 12. 2005, dovolatel nereagoval.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje – vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. září 2006

JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 21. September 2006