JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Tvo 9/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 30. 6. 2008 stížnosti obviněného M. Ch. , a jeho sester JUDr. M. Ch. , B. Ch. , Ing. A. Č. a M. M. proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 10. 3. 2008, sp. zn. 6 To 24/2008, a rozhodl t a k t o :

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnosti obviněného M. Ch. a jeho sester JUDr. M. Ch. , B. Ch. , Ing. A. Č. a M. M. z a m í t a j í .

O d ů v o d n ě n í :

U Okresního soudu v Uherském Hradišti je pod sp. zn. 1 T 626/97 vedeno trestní stíhání obviněného M. Ch. pro trestný čin útoku na veřejného činitele podle § 155 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) tr. zák.

Usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 10. 3. 2008, sp. zn. 6 To 24/2008, bylo podle § 30 odst. 1 tr. řádu rozhodnuto, že předseda senátu Vrchního soudu v Olomouci JUDr. M. K. a soudci Vrchního soudu v Olomouci JUDr. J. Z. a JUDr. M. S. nejsou vyloučeni z vykonávání úkonů trestního řízení v trestní věci proti obviněnému M. Ch. , která je u Vrchního soudu v Olomouci vedena pod sp. zn. 6 To 24/2008.

Proti tomuto usnesení podali obviněný M. Ch. a jeho sestry JUDr. M. Ch. , B. Ch. , Ing. A. Č. a M. M. stížnosti. Ve svých podáních shodně namítají, že předseda senátu Vrchního soudu v Olomouci JUDr. M. K. úmyslně opakovaně v každém svém vypracovaném usnesení zatajil a vypustil všechny relevantní a zásadní důkazy, čímž jim z důvodu nezákonného a neodborného výkonu funkce soudce způsobil škodu, a že spolu s ostatními členy senátu JUDr. J. Z. a JUDr. M. S. v průběhu každého soudního jednání nerozhodovali v jejich věci jako soudci nezávislí, ale závislí, obviněného i jeho sestry značně poškodili, diskriminovali a šikanovali. Současně označují za nezákonné i jednání dalších osob, včetně senátu Nejvyššího soudu ve složení JUDr. P. K. , JUDr. S. R. a JUDr. A. D. , s nimiž v průběhu trestního řízení přišli do styku, a trvají na tom, aby v této trestní věci rozhodovali soudci, u nichž bude garantováno nezávislé, nestranné, odborné, spravedlivé a rychlé řízení. Z těchto důvodů navrhují, aby Nejvyšší soud napadené usnesení vrchního soudu zrušil.

Nejvyšší soud podle § 147 odst. 1 tr. řádu z podnětu podaných stížností přezkoumal správnost napadeného výroku i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

Podle § 30 odst. 1 tr. řádu je z vykonávání úkonu trestního řízení vyloučen soudce, u něhož lze mít pochybnosti, že pro poměr k projednávané věci nebo k osobám, jichž se úkon přímo dotýká, k jejich obhájcům, zákonným zástupcům a zmocněncům, nebo pro poměr k jinému orgánu činnému v trestním řízení, nemůže nestranně rozhodovat.

Podané stížnosti nejsou důvodné. Trestní věc obviněného M. Ch. je na základě podané obžaloby ze dne 24. 11. 1997 projednávána Okresním soudem v Uherském Hradišti. Od podání obžaloby zabírá převážnou dobu projednání věci rozhodování o námitkách obviněného M. Ch. a jeho příbuzných o podjatosti osob podílejících se na tomto řízení. I když tyto námitky nebyly, a to ani při přezkumu provedeného nadřízeným soudem, shledány za důvodné, stejné námitky jsou neustále opakovány a tímto způsobem se trestní věc obviněného M. Ch. dostala od Okresního soudu v Uherském Hradišti až k Nejvyššímu soudu. Všechny námitky mají jeden společný motiv, a tím je, že kdo námitce obviněného a jeho příbuzných nevyhoví, měl by být do budoucna z projednání věci vyloučen. S ohledem na to, že zatím nebylo zjištěno, že by ve věci orgány trestního řízení, včetně senátu vrchního soudu, který v této věci rozhodoval dne 10. 3. 2008 jednal v rozporu § 30 odst. 1 tr. řádu, nemohla se stížnost podaná proti jeho rozhodnutí setkat s úspěchem a nezbylo, než ji jako nedůvodnou zamítnout.

O stížnosti obviněného M. Ch. a jeho sester JUDr. M. Ch. , B. Ch. , Ing. A. Č. a M. M. rozhodl senát Nejvyššího soudu ve složení JUDr. P. K. , JUDr. S. R. a JUDr. K. H. , neboť není ve smyslu § 30 odst. 1 tr. řádu z projednání věci vyloučen. U žádného člena senátu nejsou splněny podmínky tohoto ustanovení a skutečnost, že v minulosti už opakovaně nevyhověli opravným prostředkům těchto stěžovatelů, sama o sobě k jejich vyloučení nestačí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. června 2008

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 30. June 2008