JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Tvo 78/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 30. 1edna 2003 stížnost obviněného A. N., a s. z. V. s. z. v O. proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 3. 12. 2002, sp. zn. 3 To 200/2002, a rozhodl t a k t o:

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost obviněného A. N. a s. z. V. s. z. v O. z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Obžalobou Krajského státního zastupitelství v Brně je obviněný A. N. stíhán pro pokus trestného činu podvodu podle § 8 odst. 1 tr. zák. k § 240 odst. 1, 3 písm. a), odst. 4 tr. zák. a pro trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1 tr. zák. Spolu s ním jsou žalováni i obvinění M. G., Z. K., Ing. A. M., Ing. J. P., V. S., R. Š. a M. Ú.

Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 25. října 2002, sp. zn. 53 T 6/2002, bylo podle § 188 odst. 1 písm. c) tr. řádu trestní stíhání obviněných M. G., Z. K., Ing. A. M., A. N., Ing. J. P., V. S., R. Š. a M. Ú. pro vymezené skutky z důvodu uvedeného v § 172 odst. 1 písm. c) tr. řádu zastaveno a s ohledem na úpravu právní kvalifikace oproti obžalobě byla podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu věc předložena Vrchnímu soudu v Olomouci k rozhodnutí o příslušnosti. Tímto usnesením byl současně podle § 192 tr. řádu obviněný A. N. ponechán ve vazbě.

Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 28. 11. 2002, sp. zn. 1 Ntd 61/2002, podle § 24 odst. 1 tr. řádu rozhodl, že příslušným soudem k projednání trestní věci obviněných M. G., Z. K., Ing. A. M., A. N., Ing. J. P., V. S., R. Š. a M. Ú. je Okresní soud v Kroměříži.

Podáním ze dne 19. 11. 2002 požádal obviněný A. N. o propuštění z vazby a nabídl nahrazení vazby písemným slibem a peněžitou zárukou.

Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 3. 12. 2002, sp. zn. 3 To 200/2002, podle § 72 odst. 3 tr. řádu žádost obviněného A. N. o propuštění z vazby na svobodu zamítl, podle § 73 odst. 1 písm. b) tr. řádu a contr. a § 73a odst. 2 písm. b) tr. řádu a contr. nepřijal nabídku písemného slibu ani peněžité záruky.

Proti tomuto usnesení podal stížnost obviněný A. N. i s. z. V. s. z. v O. Obviněný podává stížnost, neboť nesouhlasí s důvody vazby podle § 67 písm. a) tr. řádu a navrhl, aby bylo napadené rozhodnutí zrušeno a on byl z vazby propuštěn. Současně opět nabídl nahrazení vazby písemným slibem a peněžitou zárukou. Své podání následně doplnil žádostí o nahrazení vazby peněžitou zárukou podepsanou matkou Z. N. a otcem B. N. Stížnost státního zástupce je zdůvodněna tím, že napadené usnesení bylo vydáno Vrchním soudem v Olomouci, ač tento soud nebyl ve věci příslušný, neboť bylo vydáno v době, kdy již bylo usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 28. 11. 2002 rozhodnuto, že příslušným soudem k projednání trestní věci obviněných M. G., Z. K., Ing. A. M., A. N., Ing. J. P., V. S., R. Š. a M. Ú. je Okresní soud v Kroměříži. Proto byl dne 3. 12. 2002, tedy v době rozhodování o žádosti obviněného A. N. o propuštění z vazby, příslušný k rozhodnutí Okresní soud v Kroměříži a nikoli Vrchní soud v Olomouci.

Nejvyšší soud z podnětu podaných stížností přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

Obviněný A. N. byl vzat do vazby usnesením Městského soudu v Brně ze dne 20. 9. 2001, sp. zn. 7 Nt 4130/2001, z důvodů uvedených v ustanovení § 67 odst. 1 písm. a), c) tr. řádu. V průběhu řízení byl důvod vazby obviněného omezen jen na § 67 písm. a) tr. řádu. O důvodnosti vazby obviněného bylo později opakovaně rozhodováno, naposledy usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 3. 12. 2002, sp. zn. 3 To 200/2002, kterým byla podle § 72 odst. 3 tr. řádu zamítnuta žádost obviněného o propuštění z vazby na svobodu, podle § 73 odst. 1 písm. b) tr. řádu a contr. a § 73a odst. 2 písm. b) tr. řádu a contr. nebyla přijata nabídka písemného slibu ani peněžité záruky. Obviněný je stíhán pro závažný trestný čin, a protože o jeho vině nebylo dosud pravomocně rozhodnuto, je stále ohrožen vysokým trestem. Za tohoto stavu je obava, že by se na svobodě dalšímu trestnímu řízení vyhýbal, zcela reálná. V tomto směru nelze nic napadenému výroku usnesení vrchního soudu ani jeho odůvodnění vytknout, a tak lze na ně v podrobnostech v plném rozsahu odkázat. Obava z toho, že se obviněný při pobytu na svobodě bude chovat způsobem předvídaným ustanovením § 67 písm. a) tr. řádu, je stále důvodná a s ohledem na jeho předchozí počínání i reálná, že ji nelze rozptýlit ani nabízeným písemným slibem a peněžitou zárukou. Trestní řízení proti obviněnému je vedeno bez zbytečných průtahů a délka řízení je přiměřená náročnosti prováděného dokazování.

Vrchní soud v Olomouci rozhodoval z podnětu žádosti, kterou obviněný A. N. podal ještě před rozhodnutím o změně věcné a místní příslušnosti, a proto je na místě, aby ve věci rozhodoval soud, který byl v době podání žádosti k rozhodnutí věcně a místně příslušný. Protože tak učinil Vrchní soud v Olomouci, jako soud, který v té době rozhodoval a změně věcné a místní příslušnosti, nelze tomuto postupu nic vytknout, i když rozhodnutí o vazbě obviněného následovalo časově bezprostředně až po rozhodnutí o změně příslušnosti, ale ještě v době než byla věc postoupena soudu, kterému byla přikázána.

Ze shora uvedených důvodů se proto stížnost obviněného A. N. a stížnost s. z. V. s. z. v O. nemohla setkat s úspěchem a nezbylo, než rozhodnout, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. ledna 2003

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 30. January 2003