JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Tvo 77/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 17. 12. 2002 stížnost obviněné M. Ú., proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 15. 11. 2002, sp. zn. 5 To 68/2002, a rozhodl t a k t o:

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost obviněné M. Ú.

z a m í t á.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 4. 1. 2001, sp. zn. 10 T 12/99, byla obviněná M. Ú. společně s obviněnou Z. K. uznána vinnou trestným činem podvodu podle § 250 odst. 1, 4 tr. zák. spáchaným ve spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák. a odsouzena k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání sedmi roků, pro jehož výkon byla zařazena do věznice s ostrahou, a k trestu zákazu činnosti na dobu sedmi let. Současně byla podle § 228 odst. 1 tr. zák. obviněné uložena povinnost nahradit poškozeným škodu.

Proti tomuto rozsudku podala odvolání obviněná M. Ú., stejně jako obviněná Z. K. a krajský státní zástupce, a trestní věc obviněné byla v době rozhodování o vazbě ve stadiu odvolacího řízení před Vrchním soudem v Olomouci.

Usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 29. 3. 2002, sp. zn. 5 To 68/2002, byla podle § 23 odst. 1 tr. řádu trestní věc obviněné M. Ú. vyloučena k samostatnému projednání a rozhodnutí.

Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 15. 11. 2002, sp. zn. 5 To 68/2002, podle § 69 odst. 5 tr. řádu a § 68 odst. 1 tr. řádu rozhodl, že se obviněná M. Ú. bere do vazby z důvodu uvedeného v § 67 písm. a) tr. řádu.

Proti tomuto usnesení podala obviněná M. Ú. stížnost, neboť s důvodem vazby podle § 67 písm. a) tr. řádu nesouhlasí a navrhla, aby bylo napadené rozhodnutí zrušeno, a aby byla z vazby propuštěna.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

Obviněná je stíhána pro závažnou trestnou činnost, které se měla dopustit celou řadou dílčích útoků v období let 1997 až 1998. Její dosavadní chování, charakter žalované trestné činnosti, spolu s hrozbou poměrně vysokého trestu, důvodně vyvolávají obavu, že by se na svobodě trestnímu řízení vyhýbala. V tomto směru lze plně odkázat na výstižné zdůvodnění napadeného rozhodnutí vrchního soudu, se kterými se Nejvyšší soud ztotožňuje.

V současné době jsou ovšem úvahy o důvodnosti vazby obviněné zbytečné, protože usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 25. 11. 2002 byla trestní věc obviněné M. Ú. pravomocně skončena a obviněná byla převedena z vazby do výkonu trestu odnětí svobody.

Ze všech těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 17. prosince 2002

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 17. December 2002