JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Tvo 76/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 25. 11. 2002 stížnost obviněného M. M., proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 13. 11. 2002, sp. zn. 2 To 192/2002, a rozhodl t a k t o:

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost obviněného M. M. z a m í t á.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě, pobočka Olomouc ze dne 17. 9. 2002, sp. zn. 28 T 7/2002, byl obviněný M. M. uznán vinným pokusem trestného činu vraždy podle § 8 odst. 1 tr. zák. k § 219 odst. 1 tr. zák. a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání deseti let, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou, a k trestu propadnutí věci. Současně mu bylo uloženo ochranné léčení protialkoholní, formou ústavní a dále mu byla uložena povinnost nahradit V. z. p. ČR škodu ve výši 159.337,- Kč.

Proti tomuto rozsudku podal obviněný odvolání a trestní věc se v současné době nachází ve stadiu odvolacího řízení před Vrchním soudem v Olomouci.

Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 13. 11. 2002, sp. zn. 2 To 192/2002, podle § 71 odst. 4, 6, 7 tr. řádu ponechal obviněného M. M. i nadále ve vazbě.

Proti tomuto usnesení podal obviněný v zákonné lhůtě stížnost, kterou dosud blíže nezdůvodnil.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

Obviněný byl vzat do vazby usnesením Okresního soudu v Olomouci ze dne 30. 1. 2000, sp. zn. Nt 514/2002, z důvodů uvedených v § 67 písm. a), b) tr. řádu. V průběhu přípravného řízení byl později důvod vazby obviněného omezen jen na § 67 písm. a) tr. řádu. O důvodnosti vazby obviněného bylo v průběhu dosavadního řízení opakovaně rozhodováno, naposledy usnesením Krajského soudu v Ostravě, pobočka Olomouc, ze dne 9. 7. 2002 ve spojení s usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 14. 8. 2002, kterým byl obviněný i nadále ponechán z uvedeného důvodu ve vazbě. Rozsudkem soudu prvního stupně byl obviněný uznán vinným žalovaným trestným činem, a protože jde o rozhodnutí nepravomocné, je stále ohrožen celou trestní sazbou. Na důvodnosti vazby obviněného se v průběhu celého řízení nic nezměnilo, a tak lze, pokud jde o obavu z vyhýbání se trestnímu řízení, odkázat na zdůvodnění všech předchozích rozhodnutí, včetně výroku i odůvodnění napadeného usnesení vrchního soudu. Protože se Nejvyšší soud s tímto rozhodnutím ztotožňuje, může v plném rozsahu odkázat i na jeho výstižné odůvodnění. Trestní řízení proti obviněnému trvá zatím dobu, která je přiměřená náročnosti projednávané věci, žádné nepřiměřené průtahy během tohoto řízení zjištěny nebyly.

Ze všech těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. listopadu 2002

Předseda senátu :

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 25. November 2002