JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Tvo 75/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 17. 12. 2002 stížnost obviněného J. K., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 10. 2002, sp. zn. 11 To 48/02, a rozhodl t a k t o :

Podle § 148 odst. písm. c) tr. řádu s e stížnost obviněného J. K. z a m í t á.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 28. 5. 2002, sp. zn. 20 T 48/2000, byl obviněný J. K. zproštěn obžaloby pro trestný čin účastenství na dokonaném trestném činu vraždy podle § 10 odst. 1 písm. b) tr. zák. k § 219 odst. 1, 2 písm. h) tr. zák.

Proti tomuto rozsudku podal státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Českých Budějovicích odvolání a trestní věc obviněného se v současné době nachází ve stadiu odvolacího řízení před Vrchním soudem v Praze. Obviněný J. K. ve svém vyjádření k odvolání krajského státního zástupce namítl podjatost soudce Vrchního soudu v Praze JUDr. M. V., a to ve spojitosti s jím učiněnými závěry v jím vydaném a poté zrušeném rozsudku, který se ukázal být v rozporu se zákonem, resp. lidskými právy.

Usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 10. 2002, sp. zn. 11 To 48/02, bylo podle § 31 odst. 1 tr. řádu rozhodnuto, že předseda senátu Vrchního soudu v Praze JUDr. M. V. není ve smyslu § 30 odst. 1 tr. řádu z vykonávání úkonů trestního řízení v trestní věci obviněného J. K. vyloučen.

Proti usnesení Vrchního soudu v Praze podal obviněný v zákonné lhůtě stížnost, kterou dosud blíže nezdůvodnil.

Nejvyšší soud podle § 147 odst. 1 tr. řádu z podnětu podané stížnosti přezkoumal správnost napadeného výroku i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

Podle § 30 odst. 1 tr. řádu je z vykonávání úkonu trestního řízení vyloučen soudce, u něhož lze mít pochybnosti, že pro poměr k projednávané věci nebo k osobám, jichž se úkon přímo dotýká, k jejich obhájcům, zákonným zástupcům a zmocněncům, nebo pro poměr k jinému orgánu činnému v trestním řízení, nemůže nestranně rozhodovat.

V projednávané věci nebylo zjištěno nic, co by jen vyvolalo podezření o pojatosti soudce Vrchního soudu v Praze JUDr. M.V. JUDr. M. V. v trestní věci obviněného nerozhoduje jako samosoudce, ale jako člen senátu, kterému předsedá. Skutečnost, že tento senát v trestní věci obviněného rozhodoval už dvakrát, a že obviněný není s vydanými rozhodnutími spokojen, nemůže být sama o sobě důvodem k vyloučení tohoto soudce z dalšího projednání věci.

Protože se Nejvyšší soud v tomto směru plně ztotožňuje s výrokem napadeného usnesení, kterým JUDr. M. V. nebyl z projednání věci vyloučen, i s jeho výstižným odůvodněním, nemohla se stížnost obviněného J. K. shledat s úspěchem, a nezbylo, než o ní rozhodnout, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 17. prosince 2002

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 17. December 2002