JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Tvo 74/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 25. 11. 2002 stížnost obviněného D. S., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 10. 2002, sp. zn. 6 To 79/02, a rozhodl t a k t o:

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost obviněného D. S. z a m í t á.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 15. 3. 2002, sp. zn. 48 T 29/2001, byl obviněný D. S. uznán vinným trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b), odst. 2, 3 písm. a) tr. zák., pokusem trestného činu krádeže podle § 8 odst. 1 tr. zák. k § 247 odst. 1 písm. b), odst. 2 tr. zák., trestným činem porušování domovní svobody podle § 238 odst. 1, 2 tr. zák., trestným činem poškozování cizí věci podle § 257 odst. 1 tr. zák., trestným činem poškozování a ohrožování provozu obecně prospěšného zařízení podle § 182 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) tr. zák. a trestným činem padělání a pozměňování veřejné listiny podle § 176 odst. 1 tr. zák. a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání tří roků, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou, a k trestu vyhoštění na dobu neurčitou. Současně mu byl podle § 53 odst. 1 tr. zák. uložen peněžitý trest ve výši 100.000,- Kč, kdy pro případ, že by ve stanovené lhůtě nebyl vykonán, byl obviněnému stanoven náhradní trest odnětí svobody v trvání šesti měsíců. Stejným rozsudkem bylo rozhodnuto o vině a trestu obviněných S. M., J. D., Z. N., S. P., R. R. a I. O .

Proti tomuto rozsudku podal odvolání obviněný D. S., stejně jako obvinění S. M., J. D., Z. N., R. R. a I. O., a trestní věc se v současné době nachází ve stadiu odvolacího řízení před Vrchním soudem v Praze.

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 21. 10. 2002, sp. zn. 6 To 79/02, podle § 71 odst. 6 tr. řádu ponechal obviněného i nadále ve vazbě.

Proti tomuto usnesení podal obviněný stížnost, kterou zdůvodnil tím, že důvody vazby uvedené v ustanovení § 67 písm. a), c) tr. řádu u něj neexistují, a proto navrhl zrušení napadeného rozhodnutí a propuštění z vazby.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

Obviněný D. S. je ve vazbě od zahájení trestního řízení z důvodů uvedených v § 67 písm. a), c) tr. řádu a o důvodnosti jeho vazby bylo v průběhu dosavadního řízení opakovaně rozhodováno. Obviněný je stíhán pro rozsáhlou trestnou činnost, jedná se o cizího státního příslušníka bez trvalých vazeb k území České republiky, a je s ohledem na závažnost žalované trestné činnosti ohrožen poměrně vysokou trestní sazbou. Za tohoto stavu je obava, že by na svobodě trestnou činnost opakoval a dalšímu trestnímu řízení se vyhýbal, zcela reálná. V tomto směru se lze ztotožnit s výrokem napadeného usnesení a v podrobnostech je možno odkázat na jeho výstižné zdůvodnění. Trestní řízení proti obviněnému trvá zatím dobu, která je přiměřená náročnosti projednávané věci, žádné nepřiměřené průtahy během tohoto řízení nebyly zjištěny.

Ze všech těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. listopadu 2002

Předseda senátu :

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 25. November 2002