JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Tvo 72/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 30. 10. 2002 stížnost obviněného R. M., proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 8. 10. 2002, sp. zn. 4 To 172/2002, a rozhodl t a k t o :

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost obviněného R. M. z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 3. 5. 2002, sp. zn. 30 T 7/2001, byl obviněný R. M. uznán vinným pokusem trestného činu ublížení na zdraví podle § 8 odst. 1 tr. zák. k § 222 odst. 1 tr. zák., trestným činem vraždy podle § 219 odst. 1, 2 písm. b) tr. zák. a dvěma trestnými činy zanedbání povinné výživy podle § 213 odst. 2, 3 tr. zák. a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání čtrnácti let, pro jehož výkon byl zařazen do věznice se zvýšenou ostrahou. Současně mu byla uložena povinnost zaplatit poškozeným náhradu škody.

Proti tomuto rozsudku podal obviněný odvolání a trestní věc se v současné době nachází ve stadiu odvolacího řízení před Vrchním soudem v Olomouci.

Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 8. 10. 2002, sp. zn. 4 To 172/2002, podle § 71 odst. 4, 6, 7 tr. řádu ponechal obviněného R. M. i nadále ve vazbě.

Proti tomuto usnesení podal obviněný stížnost, neboť je toho názoru, že vazební důvody uvedené v ustanovení § 67 písm. a), c) tr. řádu u něj neexistují a proto navrhl, aby bylo napadené rozhodnutí zrušeno, a aby byl z vazby propuštěn na svobodu.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

Obviněný byl vzat do vazby usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 28. 5. 2000, sp. zn. Nt 3272/2000, z důvodů uvedených v § 67 odst. 1 písm. a), b) tr. řádu. Dne 2. 11. 2000 byl obviněný R. M. převeden do výkonu trestu odnětí svobody z rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 26. 4. 1999, sp. zn. 14 T 106/98, a po výkonu trestu byl usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 6. 2002, sp. zn. 30 T 7/2001, vzat znovu do vazby z důvodu uvedeného v § 67 písm. a) tr. řádu. O důvodnosti vazby obviněného bylo v průběhu dosavadního řízení opakovaně rozhodováno, naposledy usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 8. 10. 2002, kterým byl obviněný i nadále ponechán ve vazbě z důvodů uvedených v § 67 písm. a), c) tr řádu. Rozsudkem soudu prvního stupně byl obviněný uznán vinným závažným trestným činem, a protože o jeho vině nebylo dosud rozhodnuto pravomocně, je stále ohrožen přísnou trestní sazbou. Na důvodnosti vazby obviněného se v průběhu celého řízení nic nezměnilo, a tak lze, jak pokud jde o obavu z možného opakování trestné činnosti, tak z vyhýbání se trestnímu řízení, odkázat na zdůvodnění všech předchozích rozhodnutí. Totéž v plné míře platí o výroku i odůvodnění napadeného usnesení vrchního soudu. Protože se Nejvyšší soud s tímto rozhodnutím ztotožňuje, může v plném rozsahu odkázat i na jeho výstižné odůvodnění. Trestní řízení proti obviněnému trvá zatím dobu, která je přiměřená náročnosti projednávané věci, žádné nepřiměřené průtahy během tohoto řízení zjištěny nebyly.

Ze všech těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. října 2002

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 30. October 2002