JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Tvo 70/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 30. října 2002 stížnost obviněného V. V., proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 9. 10. 2002, sp. zn. 1 To 102/2002, a rozhodl t a k t o:

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost obviněného V. V. z a m í t á.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 28. 8. 2002, sp. zn. 2 T 8/2002, byl obviněný V. V. uznán vinným trestným činem loupeže podle § 234 odst. 1, 2 písm. b) tr. zák. a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání sedmi roků, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou.

Proti tomuto rozsudku podal odvolání státní zástupce a trestní věc se v současné době nachází ve stadiu odvolacího řízení před Vrchním soudem v Olomouci.

Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 9. 10. 2002, sp. zn. 1 To 102/2002, podle § 71 odst. 4, 6, 7 tr. řádu ponechal obviněného V. V. i nadále ve vazbě.

Proti tomuto usnesení podal obviněný stížnost, neboť je toho názoru, že vazební důvody uvedené v ustanovení § 67 písm. a), c) tr. řádu u něj neexistují a proto navrhl, aby byl z vazby propuštěn na svobodu.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

Obviněný byl vzat do vazby usnesením Městského soudu v Brně ze dne 7. 10. 2001, sp. zn. 7 Nt 4178/2001, z důvodů uvedených v § 67 odst. 1 písm. a), c), odst. 2 tr. řádu. O důvodnosti vazby obviněného bylo v průběhu dosavadního řízení opakovaně rozhodováno. Rozsudkem soudu prvního stupně byl obviněný uznán vinným závažným trestným činem, a protože o jeho vině nebylo dosud rozhodnuto pravomocně, je stále ohrožen přísnou trestní sazbou. Na důvodnosti vazby obviněného se v průběhu celého řízení nic nezměnilo, a tak lze, jak pokud jde o obavu z možného opakování trestné činnosti, tak z vyhýbání se trestnímu řízení, odkázat na zdůvodnění všech předchozích rozhodnutí. Totéž v plné míře platí o výroku i odůvodnění napadeného usnesení vrchního soudu. Protože se Nejvyšší soud s tímto rozhodnutím ztotožňuje, může v plném rozsahu odkázat i na jeho výstižné odůvodnění. Trestní řízení proti obviněnému trvá zatím dobu, která je přiměřená náročnosti projednávané věci, žádné nepřiměřené průtahy během tohoto řízení zjištěny nebyly.

Ze všech těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. října 2002

Předseda senátu :

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 30. October 2002