JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Tvo 7/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 30. dubna 2008 stížnost obviněného G. S. , proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 20. 2. 2008, sp. zn. 11 To 7/2008, a rozhodl t a k t o :

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost obviněného G. S. z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 24. 9. 2007, sp. zn. 2 T 3/2007, byl obviněný G. S. , ve skupinové věci sedmi osob, uznán vinným trestným činem nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, 2 písm. a) tr. zák. a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání tři a půl roku, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou, a k trestu propadnutí věci.

Proti tomuto rozsudku podal obviněný G. S. , dalších pět obviněných a krajský státní zástupce odvolání a trestní věc obviněného G. S. se v době rozhodování o jeho vazbě nacházela ve stadiu odvolacího řízení před Vrchním soudem v Praze.

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 20. 2. 2008, sp. zn. 11 To 7/2008, podle § 71 odst. 7 tr. řádu, za použití § 71 odst. 4, 6 tr. řádu ponechal obviněného G. S. ve vazbě z důvodu uvedeného v § 67 písm. c) tr. řádu. Shodný výrok byl tímto usnesením vynesen i ohledně spoluobviněného V. K. , u něhož byl navíc dovozen i vazební důvod podle § 67 písm. a) tr. řádu.

Proti tomuto usnesení podal obviněný G. S. stížnost s tím, že všechny orgány činné v trestním řízení, které dosud v jeho trestní věci rozhodovaly o jeho vazbě, shodně uzavřely na existenci tzv. předstižného vazebního důvodu podle § 67 písm. c) tr. řádu. Obviněný G. S. připojil ke svojí stížnosti proti usnesení vrchního soudu o jeho ponechání ve vazbě písemný slib ve smyslu § 73 odst. 1 písm. b) tr. řádu, že povede řádný život, a že se nedopustí žádné trestné činnosti ani jakéhokoliv protiprávního jednání. Uvedl adresu, na které se bude v případě jeho propuštění z vazby zdržovat, a že bude přebírat veškeré doručované písemnosti od soudu a vždy se včas a řádně na předvolání soudu dostavovat. Zároveň obviněný navrhl, aby byl nad ním vysloven dohled probačního úředníka ve smyslu § 73 odst. 1 písm. c), odst. 3 tr. řádu. Dle přesvědčení obviněného G. S. jsou oba právní instituty (písemný slib obviněného a probační dohled) plně dostačujícími k náhradě jeho „předstižného“ vazebního zadržování a představují spolehlivou garanci toho, že se nebude dopouštět jakéhokoliv protizákonného jednání, a že jeho propuštěním na svobodu nebude ani jakkoliv narušován řádný průběh zbývající části trestního řízení. Navrhl proto, aby napadené usnesení Vrchního soudu v Praze ohledně jeho osoby bylo zrušeno a za současného přijetí jeho písemného slibu ve smyslu § 73 odst. 1 písm. b) tr. řádu a vyslovení dohledu probačního úředníka nad jeho osobou ve smyslu § 73 odst. 1 písm. c) tr. řádu, bylo rozhodnuto o jeho propuštění z vazby na svobodu.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

O důvodnosti vazby obviněného G. S. bylo v průběhu dosavadního řízení několikrát rozhodováno, naposledy napadeným usnesením vrchního soudu. Rozsudkem soudu prvního stupně byl obviněný uznán vinným závažným trestným činem, za který mu byl uložen nepodmíněný trest odnětí svobody. S ohledem na charakter žalované trestné činnosti, které se obviněný G. S. měl dopouštět dle obžaloby opakovaně a po delší dobu, a to ve spolupachatelství s další osobou, či dalšími osobami, přičemž tato trestná činnost měla sloužit jako zdroj jeho obživy, byl v jeho případě dán důvod vazby podle § 67 písm. c) tr. řádu, tedy obava z opakování trestné činnosti. Obava z toho, že by se obviněný G. S. na svobodě choval způsobem předvídaným v ustanovení § 67 písm. c) tr. řádu byla v době rozhodování o vazbě reálná a vazební důvod nemohl být nahrazen ani nabízeným písemným slibem obviněného ani dohledem probačního úředníka. V tomto směru lze odkázat na zdůvodnění všech předchozích rozhodnutí, včetně výroku i odůvodnění napadeného usnesení vrchního soudu. Protože se Nejvyšší soud s napadeným rozhodnutím plně ztotožňuje, nemohla se stížnost obviněného G. S. setkat s úspěchem a nezbylo, než rozhodnout, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

V současné době jsou ovšem úvahy o důvodnosti vazby obviněného G. S. už jen formální, protože rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 10. 3. 2008, sp. zn. 11 To 7/2008, byla trestní věc obviněného pravomocně skončena a obviněný by měl být převeden z vazby do výkonu trestu odnětí svobody.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. dubna 2008

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 30. April 2008