JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Tvo 68/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 25. 10. 2002 stížnost obviněného M. P., proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 1. 10. 2002, sp. zn. 3 To 164/2002, a rozhodl t a k t o :

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu se stížnost obviněného M. P. z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. 6. 2002, sp. zn. 45 T 13/2001, byl obviněný M. P. uznán vinným trestným činem nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1 tr. zák. a trestným činem šíření toxikomanie podle § 188a odst. 1 tr. zák. a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání tří roků a šesti měsíců, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou, a k trestu propadnutí věci. Stejným rozsudkem bylo rozhodnuto o vině a trestu obviněných M. B., E. B., V. Č., A. D., D. H., P. H., J. K., P. M., R. O., P. P., O. V. a M. V.

Proti tomuto rozsudku podal odvolání obviněný M. P., a dále obvinění M. B., E. B., V. Č., A. D., D. H., P. H., J. K., P. M., R. O., P. P., a O. V. a v neprospěch všech i krajská státní zástupkyně a trestní věc se v současné době nachází ve stadiu odvolacího řízení před Vrchním soudem v Olomouci.

Podáním ze dne 15. 9. 2002 požádal obviněný M. P. o propuštění z vazby a nabídl nahrazení vazby písemným slibem. Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 1. 10. 2002, sp. zn. 3 To 164/2002, podle § 72 odst. 3 tr. řádu žádost obviněného o propuštění z vazby na svobodu zamítl a podle § 73 odst. 1 písm. b) tr. řádu a contrario nepřijal písemný slib.

Proti tomuto usnesení podal obviněný stížnost, kterou zdůvodnil tím, že důvody vazby uvedené v ustanovení § 67 písm. a), c) tr. řádu u něj neexistují a současně znovu nabídl písemný slib, že se nebude vyhýbat ani nijak mařit soudní jednání.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

Obviněný byl vzat do vazby usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 5. 10. 2000, sp. zn. Nt 3445/2000, z důvodů uvedených v § 67 odst. 1 písm. a), b), c) tr. řádu. Ještě před podáním obžaloby přestal trvat koluzní vazební důvod a v současné době je obviněný ve vazbě už jen z důvodů uvedených v § 67 písm. a), c) tr. řádu. Obviněný je stíhán pro závažnou trestnou činnost, a třebaže byl rozsudkem soudu prvního stupně uznán vinným méně závažným trestným činem, než pro nějž je žalován, s ohledem na odvolání krajské státní zástupkyně v jeho neprospěch, je stále ohrožen trestní sazbou v rozpětí od dvou do deseti let odnětí svobody, a tak je i nadále obava, že by se obviněný na svobodě ze strachu před tak přísným trestem trestnímu stíhání vyhýbal a trestnou činnost opakoval, důvodná. Obžaloba na obviněného byla podána 14. 12. 2001, takže ani po formální stránce z hlediska přípustné délky vazby jejímu pokračování nic nebrání. Za tohoto stavu se lze ztotožnit s výrokem napadeného usnesení a v podrobnostech je možno odkázat na jeho výstižné zdůvodnění. Obava z pobytu obviněného na svobodě je tak silná, že ji nemůže rozptýlit ani neurčitý slib. Trestní řízení proti obviněnému trvá zatím dobu, která je přiměřená náročnosti projednávané věci, žádné nepřiměřené průtahy během tohoto řízení nebyly zjištěny.

Ze všech těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. října 2002

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 25. October 2002