JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Tvo 66/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 24. 10. 2002 stížnost obviněného V. Č., roz. K., proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 1. 10. 2002, sp. zn. 3 To 164/2002, a rozhodl t a k t o:

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost obviněného V. Č., roz. K., z a m í t á.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. 6. 2002, sp. zn. 45 T 13/2001, byl obviněný V. Č. uznán vinným trestným činem nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1 tr. zák. a trestným činem šíření toxikomanie podle § 188a odst. 1 tr. zák. a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání čtyř roků a šesti měsíců, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou, a k trestu propadnutí věci. Stejným rozsudkem bylo rozhodnuto o vině a trestu obviněných M. B., E. B., A. D., D. H., P. H., J. K., P. M., R. O., M. P., P. P., O. V. a M. V.

Proti tomuto rozsudku podal odvolání obviněný V. Č., a dále obvinění M. B., E. B., A. D., D. H., P. H., J. K., P. M., R. O., M. P., P. P. a O. V. a v neprospěch všech i krajská státní zástupkyně a trestní věc se v současné době nachází ve stadiu odvolacího řízení před Vrchním soudem v Olomouci.

Podáním ze dne 20. 9. 2002 požádala L. Č. o propuštění manžela obviněného V. Č. z vazby na svobodu. Současně uvedla, že v případě jeho propuštění, bude dbát, aby se trestnímu řízení nevyhýbal a pokusí se mu vytvořit dobré rodinné podmínky.

Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 1. 10. 2002, sp. zn. 3 To 164/2002, podle § 72 odst. 1 tr. řádu rozhodl, že u obviněného V. Č. i nadále trvají důvody vazby podle § 67 písm. a), c) tr. řádu.

Proti tomuto usnesení podal obviněný v zákonné lhůtě stížnost, kterou dosud blíže nezdůvodnil.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

Obviněný byl vzat do vazby z důvodů uvedených v § 67 písm. a), b), c) tr. řádu. Ještě před podáním obžaloby pozbyl platnosti koluzní vazební důvod a v současné době je obviněný ve vazbě už jen z důvodů uvedených v § 67 písm. a), c) tr. řádu. Tyto důvody potom trvaly po celou dobu řízení před soudem prvního stupně. Třebaže byl obviněný uznán vinným rozsudkem soudu prvního stupně méně závažným trestným činem, než pro nějž je žalován, s ohledem na odvolání krajské státní zástupkyně v jeho neprospěch, je stále ohrožen trestní sazbou v rozpětí od dvou do deseti let odnětí svobody, a tak je i nadále obava, že by se obviněný na svobodě ze strachu před tak přísným trestem trestnímu řízení vyhýbal, důvodná. Obžaloba na obviněného byla podána 14. 12. 2001, a tak ani po formální stránce z hlediska přípustné délky vazby jejímu pokračování nic nebrání. Ve stadiu řízení před soudem druhého stupně se na důvodnosti vazby nic nezměnilo, a tak se lze, jak pokud jde o obavu z možného opakování trestné činnosti, tak z vyhýbání se trestnímu řízení, ztotožnit se závěry napadeného usnesení vrchního soudu a v podrobnostech je možno odkázat na jeho výstižné zdůvodnění.

Vazba obviněného je i nadále důvodná, přičemž její trvání zatím nepřekročilo nezbytně nutnou dobu odpovídající náročnosti, shromáždění a provedení potřebných důkazů. Žádné nepřiměřené průtahy během tohoto řízení nebyly zjištěny.

Ze všech těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. října 2002

Předseda senátu :

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 24. October 2002