JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Tvo 65/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 25. 10. 2002 stížnost obviněného J. K., proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 5. 9. 2002, sp. zn. 3 To 164/2002, a rozhodl t a k t o :

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu se stížnost obviněného J. K. z a m í t á.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. 6. 2002, sp. zn. 45 T 13/2001, byl obviněný J. K. uznán vinným trestným činem nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1 tr. zák. a trestným činem šíření toxikomanie podle § 188a odst. 1 tr. zák. a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání dvou roků, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou, a k trestu propadnutí věci. Stejným rozsudkem bylo rozhodnuto o vině a trestu obviněných M. B., E. B., V. Č., A. D., D. H., P. H., P. M., R. O., M. P., P. P., O. V. a M. V.

Proti tomuto rozsudku podal odvolání obviněný J. K., a dále obvinění M. B., E. B., V. Č., A. D., D. H., P. H., P. M., R. O., M. P., P. P. a O. V. a v neprospěch všech i krajská státní zástupkyně a trestní věc se v současné době nachází ve stadiu odvolacího řízení před Vrchním soudem v Olomouci.

Podáním ze dne 22. 8. 2002 požádal obviněný J. K. o propuštění z vazby na svobodu a pro případ, že by jeho žádosti nebylo vyhověno, nabídl nahrazení vazby písemným slibem, případně dohledem probačního úředníka. Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 5. 9. 2002, sp. zn. 3 To 164/2002, podle § 72 odst. 3 tr. řádu žádost obviněného o propuštění z vazby na svobodu zamítl, podle § 73 odst. 1 písm. b) tr. řádu a contr. nepřijal písemný slib a podle § 73 odst. 1 písm. c) tr. řádu zamítl návrh na nahrazení vazby dohledem probačního úředníka.

Proti všem výrokům usnesení vrchního soudu podal obviněný stížnost, ve které namítá neexistenci vazebních důvodů uvedených v ustanovení § 67 písm. a), c) tr. řádu a znovu navrhl, aby byl z vazby propuštěn.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

Obviněný byl vzat do vazby usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 5. 10. 2000, sp. zn. Nt 3445/2000, z důvodů uvedených v ustanovení § 67 odst. 1 písm. a), b), c) tr. řádu a vazba u něj započala dnem 3. 10. 2000. V současné době je obviněný J. K. ve vazbě už jen z důvodů uvedených v § 67 písm. a), c) tr. řádu. O důvodnosti vazby obviněného bylo v průběhu trestního řízení opakovaně rozhodováno. Obviněný je stíhán pro závažnou trestnou činnost, a třebaže byl rozsudkem soudu prvního stupně uznán vinným méně závažným trestným činem, něž pro nějž je žalován, s ohledem na odvolání krajské státní zástupkyně v jeho neprospěch, je stále ohrožen trestní sazbou v rozpětí od dvou do deseti let odnětí svobody, a tak je i nadále obava, že by se obviněný ze strachu před tak přísným trestem trestnímu stíhání vyhýbal a trestnou činnost opakoval, důvodná. Bez významu rovněž není, že se jedná o cizího státního příslušníka bez legálního způsobu obživy a bez trvalých vazeb k území České republiky. Obžaloba na obviněného byla podána 14. 12. 2001, takže ani po formální stránce z hlediska přípustné délky vazby jejímu pokračování nic nebrání. Ve stadiu řízení před soudem druhého stupně se na důvodnosti vazby nic nezměnilo, a lze se tedy ztotožnit s napadeným rozhodnutím vrchního soudu o vazebních důvodech i o nepřijetí peněžité záruky a dohledu probačního úředníka a na jeho odůvodnění lze proto v podrobnostech plně odkázat. Trestní řízení proti obviněnému trvá zatím dobu, která je přiměřená náročnosti projednávané věci, žádné nepřiměřené průtahy během tohoto řízení nebyly zjištěny.

Za tohoto stavu bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. října 2002

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 25. October 2002