JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Tvo 64/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 25. 10. 2002 stížnost obviněného P. P., proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 1. 10. 2002, sp. zn. 3 To 164/2002, a rozhodl t a k t o:

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu se stížnost obviněného P. P. z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. 6. 2002, sp. zn. 45 T 13/2001, byl obviněný P. P. uznán vinným trestným činem nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1 tr. zák. a trestným činem šíření toxikomanie podle § 188a odst. 1 tr. zák. a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání dvou roků a šesti měsíců, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou, a k trestu propadnutí věci. Stejným rozsudkem bylo rozhodnuto o vině a trestu obviněných M. B., E. B., V. Č., A. D., D. H., P. H., J. K., P. M., R. O., M. P., O. V. a M. V.

Proti tomuto rozsudku podal odvolání obviněný P. P., a dále obvinění M. B., E. B., V. Č., A. D., D. H., P. H., J. K., P. M., R. O., M. P., a O. V. a krajská státní zástupkyně a trestní věc se v současné době nachází ve stadiu odvolacího řízení před Vrchním soudem v Olomouci.

Podáním ze dne 19. 9. 2002 požádal obviněný P. P. o propuštění z vazby a nabídl nahrazení vazby písemným slibem. Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 1. 10. 2002, sp. zn. 3 To 164/2002, podle § 72 odst. 3 tr. řádu žádost obviněného o propuštění z vazby na svobodu zamítl a podle § 73 odst. 1 písm. b) tr. řádu a contrario nepřijal ani písemný slib.

Proti tomuto usnesení podal obviněný stížnost, ve které uvedl, že důvody vazby uvedené v ustanovení § 67 písm. a), c) tr. řádu u něj neexistují a znovu navrhl, aby byl z vazby propuštěn na svobodu.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

Obviněný byl vzat do vazby usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 4. 10. 2000, sp. zn. Nt 3445/2000, z důvodů uvedených v § 67 odst. 1 písm. a), b), c) tr. řádu. V současné době je obviněný P. P. ve vazbě už jen z důvodů uvedených v § 67 písm. a), c) tr. řádu. O důvodnosti vazby obviněného bylo v průběhu dosavadního řízení opakovaně rozhodováno a tato vazba byla po celou dobu tohoto řízení vždy označena za důvodnou. Obviněný je stíhán pro závažnou trestnou činnost a hrozba trestu, spolu s dosavadním způsobem jeho života, činí obavu, že by na svobodě trestnou činnost opakoval a dalšímu trestnímu řízení se vyhýbal, reálnou. Za tohoto stavu je možno ztotožnit se s napadeným rozhodnutím vrchního soudu o vazebních důvodech i o nepřijetí peněžité záruky a v podrobnostech lze plně odkázat na jeho výstižné zdůvodnění. Trestní řízení proti obviněnému trvá zatím dobu, která je přiměřená náročnosti projednávané věci, žádné nepřiměřené průtahy během tohoto řízení nebyly zjištěny.

Ze všech těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. října 2002

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 25. October 2002