JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Tvo 63/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 25. 10. 2002 stížnost obviněného P. M., proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 5. 9. 2002, sp. zn. 3 To 164/2002, a rozhodl t a k t o :

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost obviněného P. M. z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. 6. 2002, sp. zn. 45 T 13/2001, byl obviněný P. M. uznán vinným trestným činem nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1 tr. zák. a trestným činem šíření toxikomanie podle § 188a odst. 1 tr. zák. a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání čtyř roků, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou, a k trestu propadnutí věci. Stejným rozsudkem bylo rozhodnuto o vině a trestu obviněných M. B., E. B., V. Č., A. D., D. H., P. H., J. K., R. O., M. P., P. P., O. V. a M. V.

Proti tomuto rozsudku podal odvolání obviněný P. M., a dále obvinění M. B., E. B., V. Č., A. D., D. H., P. H., J. K., R. O., M. P., P. P. a O. V. a v neprospěch všech i krajská státní zástupkyně, a trestní věc se v současné době nachází ve stadiu odvolacího řízení před Vrchním soudem v Olomouci.

Podáním ze dne 21. 8. 2002 požádal obviněný P. M. o propuštění z vazby a nabídl písemnýslib. Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 5. 9. 2002, sp. zn. 3 To 164/2002, podle § 72 odst. 3 tr. řádu žádost obviněného o propuštění z vazby na svobodu zamítl a podle § 73 odst. 1 písm. b) tr. řádu a contr. nepřijal ani jeho písemný slib.

Proti tomuto usnesení podal obviněný stížnost, ve které poukazuje na to, že důvody vazby uvedené v ustanovení § 67 písm. a), c) tr. řádu u něj neexistují a proto navrhl zrušení napadeného rozhodnutí a propuštění z vazby na svobodu. Současně opět nabídl písemný slib, který by vazbu nahradil.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

Obviněný byl vzat do vazby usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 5. 10. 2000, sp. zn. Nt 3445/2000, z důvodů uvedených v § 67 odst. 1 písm. a), b), c) tr. řádu a vazba u něj započala dnem 3. 10. 2000. V současné době je obviněný P. M. ve vazbě už jen z důvodů uvedených v § 67 písm. a), c) tr. řádu. O důvodnosti vazby obviněného bylo v průběhu dosavadního řízení opakovaně rozhodováno. Třebaže byl obviněný uznán vinným rozsudkem soudu prvního stupně méně závažným trestným činem, než pro nějž je žalován, s ohledem na odvolání krajské státní zástupkyně v jeho neprospěch, je stále ohrožen trestní sazbou v rozpětí od dvou do deseti let odnětí svobody, a tak je i nadále obava, že by se obviněný na svobodě ze strachu před tak přísným trestem trestnímu řízení vyhýbal a trestnou činnost opakoval, důvodná. Obžaloba na obviněného byla podána 14. 12. 2001, a tak ani po formální stránce z hlediska přípustné délky vazby jejímu pokračování nic nebrání. Ve stadiu řízení před soudem druhého stupně se na důvodnosti vazby nic nezměnilo, a tak lze odkázat na výstižná zdůvodnění všech předchozích rozhodnutí. Totéž v plném rozsahu platí i o napadeném usnesení vrchního soudu. Obava z pobytu obviněného na svobodě je tak silná a z uvedených důvodů stále reálná, že ji nemůže rozptýlit ani písemný slib. Z těchto důvodů se stížnost obviněného P. M. nemohla setkat s úspěchem. Trestní řízení proti obviněnému trvá zatím dobu, která je přiměřená náročnosti projednávané věci, žádné nepřiměřené průtahy během tohoto řízení zjištěny nebyly.

Ze všech těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. října 2002

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 25. October 2002