JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Tvo 6/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 23. února 2006 stížnost obviněného E. K. C. R., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 28. 4. 2005, sp. zn. 12 To 34/2005, a rozhodl t a k t o :

Podle § 148 odst. 1 písm. a) tr. řádu s e stížnost obviněného E. K. C. R. z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 28. 4. 2005, sp. zn. 12 To 34/2005, byla podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu zamítnuta stížnost obviněného E. K. C. R. proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. 9. 2004, sp. zn. 41 T 3/2004, kterým bylo rozhodnuto o peněžité záruce.

Usnesení Vrchního soudu v Praze je nutno považovat za rozhodnutí soudu druhého stupně, proti němuž není přípustný další řádný opravný prostředek, a obviněný byl o tom řádně poučen.

Přes toto poučení podal obviněný E. K. C. R. proti usnesení Vrchního soudu v Praze stížnost.

Stížnost obviněného E. K. C. R. byla podle § 146 odst. 2 písm. c) tr. řádu předložena Nejvyššímu soudu, ale ten s ní nemohl naložit jinak, než ji jako nepřípustnou podle § 148 odst. 1 písm. a) tr. řádu zamítnout.

Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, jak je ve výroku uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. února 2006

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 23. February 2006