JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Tvo 57/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 27. 9. 2002 stížnost obviněného M. S., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12. 8. 2002, sp. zn. 8 To 108/02, a rozhodl t a k t o:

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost obviněného M. S. z a m í t á.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 15. 5. 2002, sp. zn. 48 T 17/2002, byl obviněný M. S. uznán vinným trestným činem ublížení na zdraví podle § 222 odst. 1 tr. zák. a trestným činem útoku na veřejného činitele podle § 155 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. b) tr. zák. a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání pěti let, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou. Podle § 228 odst. 1 tr. řádu bylo rozhodnuto o povinnosti obviněného uhradit Z. p. m. v. částku 1.910,- Kč.

Proti tomuto rozsudku podal odvolání obviněný i krajská státní zástupkyně a trestní věc obviněného byla v době rozhodování o vazbě ve stadiu odvolacího řízení před Vrchním soudem v Praze.

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 12. 8. 2002, sp. zn. 8 To 108/02, podle § 71 odst. 6, 7 tr. řádu a § 71 odst. 4, věta druhá, tr. řádu rozhodl o dalším ponechání obviněného ve vazbě.

Proti tomuto usnesení podal obviněný stížnost, ve které poukazuje na to, že důvody vazby uvedené v ustanovení § 67 písm. a), c) tr. řádu u něj neexistují, a proto navrhl zrušení napadeného rozhodnutí a propuštění z vazby.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

Obviněný je ve vazbě z důvodů uvedených v § 67 písm. a), c) tr. řádu a o důvodnosti jeho vazby bylo opakovaně rozhodováno. Obviněný je stíhán pro závažnou násilnou trestnou činnost a jeho dosavadní způsob života, charakter žalované činnosti spolu s hrozbou přísného trestu důvodně vyvolávají obavu, jak z možného opakování trestné činnosti, tak z vyhýbání se trestnímu řízení. V tomto směru lze plně odkázat na výstižná zdůvodnění všech předchozích rozhodnutí, se kterými se Nejvyšší soud ztotožňuje.

V současné době jsou již úvahy o důvodnosti vazby obviněného bezpředmětné, protože rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 4. 9. 2002, sp. zn. 8 To 108/02, byla trestní věc obviněného M. S. pravomocně skončena. Tato skutečnost však nic nemění na důvodnosti vazby až do převedení obviněného do výkonu trestu odnětí svobody.

Ze všech těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. září 2002

Předseda senátu :

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 27. September 2002