JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Tvo 56/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 27. 9. 2002 stížnost obviněných S. M., a J. D., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 19. 7. 2002, sp. zn. 6 To 79/02, a rozhodl t a k t o:

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost obviněných S. M. a J. D. z a m í t á.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 15. 3. 2002, sp. zn. 48 T 29/2001, byl obviněný S. M. uznán vinným pokračujícím trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b), odst. 3 písm. a), odst. 4 tr. zák, trestným činem porušování domovní svobody podle § 238 odst. 1, 2 tr. zák., trestným činem poškozování cizí věci podle § 257 odst. 1 tr. zák. a trestným činem poškozování a ohrožování provozu obecně prospěšného zařízení podle § 182 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) tr. zák. a obviněný J. D. pokračujícím trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b), odst. 3 písm. a), odst. 4 tr. zák, trestným činem porušování domovní svobody podle § 238 odst. 1, 2, 3 tr. zák., trestným činem poškozování cizí věci podle § 257 odst. 1 tr. zák., trestným činem poškozování a ohrožování provozu obecně prospěšného zařízení podle § 182 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) tr. zák., dvojnásobným trestným činem nedovoleného ozbrojování podle § 185 odst. 1 tr. zák. a trestným činem padělání a pozměňování veřejné listiny podle § 176 odst. 1 tr. zák, a obviněný S. M. odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání osmi let, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou, k trestu vyhoštění na dobu neurčitou a dále mu byl uložen peněžitý trest ve výši 100.000,- Kč, kdy pro případ, že by ve stanovené lhůtě nebyl vykonán, mu byl stanoven náhradní trest odnětí svobody v trvání šesti měsíců, a obviněný J. D. k trestu odnětí svobody v trvání osmi let a šesti měsíců, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou, k trestu vyhoštění na dobu neurčitou, k trestu propadnutí věci a dále mu byl uložen peněžitý trest ve výši 150.000,- Kč, kdy pro případ, že by ve stanovené lhůtě nebyl vykonán, mu byl stanoven náhradní trest odnětí svobody v trvání šesti měsíců. Stejným rozsudkem bylo rozhodnuto o vině a trestu obviněných Z. N., S. P., R. R., D. S. a I. O.

Proti tomuto rozsudku podali obvinění S. M. a J. D., stejně jako D. S., I. O., Z. N. a R. R. odvolání a trestní věc se v současné době nachází ve stadiu odvolacího řízení před Vrchním soudem v Praze.

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 19. 7. 2002, sp. zn. 6 To 79/02, podle § 71 odst. 6 tr. řádu rozhodl, že se obvinění S. M., J. D. a S. P. i nadále ponechávají ve vazbě.

Proti tomuto usnesení podali obvinění S. M. a J. D. stížnost, kterou v podstatě shodně zdůvodnili poukazem na to, důvod vazby uvedený v ustanovení § 67 písm. a) tr. řádu u nich neexistuje, a navrhli, aby bylo napadené rozhodnutí zrušeno, a aby byli propuštěni z vazby na svobodu.

Nejvyšší soud z podnětu podaných stížností přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

Obvinění S. M. a J. D. jsou ve vazbě od zahájení trestního řízení z důvodů uvedených v § 67 písm. a) tr. řádu a o důvodnosti jejich vazby bylo opakovaně rozhodováno. Oba jsou stíháni pro rozsáhlou trestnou činnost, jedná se o cizí státní příslušníky bez trvalých vazeb k České republice, a protože o jejich vině nebylo dosud pravomocně rozhodnuto, jsou stále ohroženi vysokým trestem. Za tohoto stavu je obava, že by se na svobodě dalšímu trestnímu řízení vyhýbali, zcela reálná. V tomto směru lze odkázat na výstižná zdůvodnění všech předchozích rozhodnutí, se kterými se Nejvyšší soud ztotožňuje. Trestní řízení proti obviněným je vedeno bez zbytečných průtahů a délka řízení je přiměřená náročnosti prováděného dokazování.

Ze všech těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. září 2002

Předseda senátu :

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 27. September 2002