JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Tvo 5/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 30. 4. 2008 stížnost obviněného P. Ř. proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 10. 1. 2008, sp. zn. 5 To 82/2007, a rozhodl t a k t o :

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost obviněného P. Ř. z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 16. 7. 2007, sp. zn. 2 T 6/2006, byl obviněný P. Ř. uznán vinným trestným činem zpronevěry podle § 248 odst. 1, 4 tr. zák. a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání pěti let, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s dozorem, a k povinnosti nahradit škodu.

Proti tomuto rozsudku podal obviněný odvolání a trestní věc byla předložena Vrchnímu soudu v Praze jako soudu odvolacímu.

Usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 10. 1. 2008, sp. zn. 5 To 82/2007, bylo podle § 30 odst. 1 tr. řádu rozhodnuto, že předseda senátu Vrchního soudu v Praze JUDr. J. K. je vyloučen z vykonávání úkonů trestního řízení ve věci obviněného P. Ř. s tím, že při studiu spisu bylo zjištěno, že ve věci byl jako důležitý svědek slyšen O. H., který je k předsedovi senátu nejméně deset let v přátelském vztahu.

Proti tomuto usnesení podal obviněný P. Ř. stížnost, ve které namítá, že rozhodnutí o vyloučení předsedy senátu mu bylo doručeno tzv. krátkou cestou až při začátku veřejného zasedání, v němž bylo projednáno jeho odvolání proti rozsudku Městského soudu v Praze, kdy proti tomuto podal ihned stížnost, avšak i přesto se veřejné zasedání konalo. Je přesvědčen, že má právo znát předem složení senátu, který jeho věc bude projednávat. Dále uvádí, že o přátelství svědka O. H. s předsedou senátu JUDr. J. K. nevěděl, a že předseda senátu měl tuto skutečnost zjistit již při nařizování veřejného zasedání. Závěrem navrhuje, aby bylo napadené usnesení vrchního soudu zrušeno a nově rozhodnuto, že předseda senátu Vrchního soudu v Praze JUDr. J. K. není vyloučen z vykonávání úkonů v jeho trestní věci, neboť on sám byl se svědkem O. H. pouze v pracovním vztahu, a to před pěti lety, a o tom, že probíhá odvolací řízení jej neinformoval, a ve věci jako svědek slyšen být nemá.

Nejvyšší soud podle § 147 odst. 1 tr. řádu z podnětu podané stížnosti přezkoumal správnost napadeného výroku i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

Podle § 30 odst. 1 tr. řádu je z vykonávání úkonu trestního řízení vyloučen soudce, u něhož lze mít pochybnosti, že pro poměr k projednávané věci nebo k osobám, jichž se úkon přímo dotýká, k jejich obhájcům, zákonným zástupcům a zmocněncům, nebo pro poměr k jinému orgánu činnému v trestním řízení, nemůže nestranně rozhodovat.

Rozhodnutí soudce o vyloučení podle § 30 odst. 1 tr. řádu respektuje subjektivní názor soudce zda je či není schopen ve věci nestranně rozhodovat. Pokud se v projednávané věci napadeným usnesením předseda senátu JUDr. J. K. z projednání odvolání obviněného P. Ř. z důvodu přátelství s jedním ze svědků vyloučil, lze stěží jakýmkoliv přezkumem tohoto rozhodnutí dojít k závěru, že není ve věci podjatý, a že je schopen nestranně rozhodovat. Za tohoto stavu se stížnost obviněného do usnesení, jímž došlo podle § 30 odst. 1 tr. řádu k vyloučení předsedy senátu JUDr. J. K. z projednání věci, nemohla setkat s úspěchem.

Jen pro úplné vypořádání s odůvodněním stížnosti obviněného P. Ř. je třeba uvést, že se z podstatné části netýká napadeného usnesení, ale procesního postupu senátu Vrchního soudu v Praze v novém složení předcházejícího meritornímu rozhodnutí ve věci. Přezkum tohoto postupu v rámci podané stížnosti však není možný. Nejvyšší soud postupem podle § 147 odst. 1 tr. řádu je oprávněn přezkoumat pouze správnost napadeného výroku a řízení, které mu předcházelo, a tomuto, jak již bylo uvedeno, nelze nic vytknout. Předseda senátu Vrchního soudu v Praze JUDr. J. K. poté, co zjistil svůj vztah k věci, byl rozhodnutím ze dne 10. 1. 2008 z projednání této věci vyloučen a toto rozhodnutí považuje Nejvyšší soud za důvodné.

Ze všech těchto důvodů bylo proto rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. dubna 2008

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 30. April 2008