JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Tvo 49/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 31. července 2002 stížnost obviněného N. T. D., proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 9. 7. 2002, sp. zn. 3 To 123/2002, a rozhodl t a k t o :

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost obviněného N. T. D. z a m í t á.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 27. 2. 2002, sp. zn. 2 T 21/2001, byl obviněný N. T. D. spolu s I. A. uznán vinným trestným činem nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, 2 písm. a) tr. zák. ve stadiu pokusu podle § 8 odst. 1 tr. zák. a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání sedmi let, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou.

Proti tomuto rozsudku podal odvolání N. T. D. a I. A. a trestní věc se v současné době nachází ve stadiu řízení před odvolacím soudem. V průběhu odvolacího řízení před Vrchním soudem v Praze požádal obviněný N. T. D. o propuštění z vazby.

Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 9. 7. 2002, sp. zn. 3 To 123/2002, podle § 72 odst. 3 tr. řádu žádost obviněného o propuštění z vazby na svobodu zamítl.

Proti tomuto usnesení podal obviněný stížnost, v níž poukazuje na neexistující důvody vazby podle § 67 písm. a), c) tr. řádu a navrhl, aby bylo napadené rozhodnutí zrušeno, a aby byl z vazby propuštěn na svobodu.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného výroku i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

Obviněný je ve vazbě od zahájení trestního stíhání a o důvodnosti jeho vazby bylo z podnětu jeho žádostí opakovaně rozhodováno. Obviněný je stíhán pro závažnou trestnou činnost, jde o cizího státního příslušníka již jednou pravomocně odsouzeného a za spáchanou trestnou činnost mu hrozí uložení vysokého trestu. Za tohoto stavu je obava, že by se na svobodě mohl dalšímu trestnímu řízení vyhýbat a v trestné činnosti pokračovat, zcela reálná. V tomto směru je zajišťovací opatření, které bylo proti obviněnému použito, namístě a postupu vrchního soudu, pokud nevyhověl žádosti obviněného o propuštění z vazby, nelze nic vytknout. Protože se Nejvyšší soud s názory vrchního soudu ztotožňuje, může na velice podrobné zdůvodnění tohoto rozhodnutí v plném rozsahu odkázat. Trestní řízení proti obviněnému je vedeno bez zbytečných průtahů a délka řízení je přiměřená náročnosti zatím provedeného dokazování.

Ze všech těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. července 2002

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 31. July 2002