JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Tvo 48/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 31.července 2002 stížnost obviněného Z. W., proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 25. 6. 2002, sp. zn. 2 To 99/2002, a rozhodl t a k t o :

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost obviněného Z. W. z a m í t á.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 6. 3. 2002, sp. zn. 11 T 15/2001, byl obviněný Z. W. uznán vinným trestným činem podílnictví podle § 251 odst. 1 písm. a) tr. zák. a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání dvou let, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou.

Proti tomuto rozsudku podal odvolání obviněný a v jeho neprospěch i Krajský státní zástupce v Brně. V průběhu odvolacího řízení před Vrchním soudem v Olomouci požádal obviněný o propuštění z vazby.

Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 25. 6. 2002, sp. zn. 2 To 99/2002, podle § 72 odst. 3 tr. řádu žádost obviněného o propuštění z vazby na svobodu zamítl.

Usnesením ze dne 25. 6. 2002, sp. zn. 2 To 99/2002, Vrchní soud v Olomouci zrušil rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 6. 3. 2002, sp. zn. 11 T 15/2001, a věc vrátil tomuto soudu k novému projednání a rozhodnutí.

Proti usnesení, kterým bylo rozhodnuto o vazbě, podal obviněný stížnost, v níž poukazuje na neexistující důvody vazby podle § 67 písm. a), c) tr. řádu a navrhl, aby byl z vazby propuštěn na svobodu.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného výroku i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

Obviněný je po zrušení rozsudku Krajského soudu v Brně stále ohrožen trestní sazbou trestného činu krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b), 4 tr. zák.V tomto směru je zajišťovací opatření, které bylo proti obviněnému použito, i nadále namístě a postupu vrchního soudu, pokud nevyhověl jeho žádosti o propuštění z vazby, nelze nic vytknout. Nejvyšší soud se s rozhodnutím vrchního soudu ztotožňuje a na zdůvodnění tohoto rozhodnutí v podrobnostech v plném rozsahu odkazuje. Trestní řízení proti obviněnému je zatím vedeno bez zbytečných průtahů a délka řízení je přiměřená náročnosti prováděného dokazování.

Za tohoto stavu se stížnost obviněného nemohla shledat s úspěchem a nezbylo, než o ní rozhodnout, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. července 2002

Předseda senátu :

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 31. July 2002