JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Tvo 39/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 21. 5. 2002 v trestní věci obviněného R. M., stížnost matky obviněného K. M., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 7. 3. 2002, sp. zn. 2 To 84/01, a rozhodl t a k t o:

Podle § 148 odst. písm. a) tr. řádu s e stížnost matky obviněného K. M. z a m í t á.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 9. 5. 2001, sp. zn. 10 T 18/94, byl obviněný R. M. uznán vinným organizátorstvím k trestnému činu loupeže podle § 10 odst. 1 písm. a) tr. zák. k § 234 odst. 1, odst. 2 písm. b) tr. zák. a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání šesti roků se zařazením do věznice s dozorem.

Proti tomuto rozsudku podal obviněný v zákonné lhůtě odvolání. Odvolání v jeho prospěch podala i jeho matka K. M.

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 7. 3. 2002, sp. zn. 2 To 84/01, z podnětu podaných odvolání podle § 258 odst. 1 písm. a), b), c) tr. řádu napadený rozsudek v celém rozsahu zrušil a podle § 259 odst. 1 tr. řádu věc vrátil soudu prvního stupně, aby ji v potřebném rozsahu znovu projednal rozhodl.

Proti usnesení Vrchního soudu v Praze, jako soudu odvolacího, není další opravný prostředek přípustný a obviněný, stejně tak jako jeho matka, jako odvolatelka, o tom byli v písemném vyhotovení rozhodnutí správně poučeni.

Podáním ze dne 11. 3. 2002 adresovaným Nejvyššímu soudu napadla matka obviněného K. M. usnesení Vrchního soudu v Praze stížností, ve které uvedla, že není na místě, aby bylo v řízení jejího obviněného syna pokračováno, neboť toto mělo být podle § 11 odst. 1 písm. j) tr. řádu zastaveno.

Nejvyšší soud se podáním matky obviněného K. M. zabýval pouze ve vztahu k přípustnosti řádného opravného prostředku ve smyslu § 141 odst. 2 tr. řádu.

Vrchní soud v Praze v trestní věci obviněného R. M. rozhodoval jako soud odvolací a z podnětu odvolání obviněného i jeho matky napadené rozhodnutí soudu prvního stupně zrušil. Proti rozhodnutí odvolacího soudu není přípustný žádný další řádný opravný prostředek a oba odvolatelé o tom byli dostatečným způsobem poučeni. Přes toto poučení matka obviněného rozhodnutí vrchního soudu opravným prostředkem napadla.

Za tohoto stavu nebylo možno o její stížnosti rozhodnout jinak, než ji jako nepřípustnou zamítnout tak, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 21. května 2002

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 21. May 2002