JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Tvo 38/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 16. 5. 2002 stížnost obviněných M. K., a P. S., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 23. 4. 2002, sp. zn. 3 To 61/02 , a rozhodl t a k t o :

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost obviněných M. K. a P. S. z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 18. 2. 2002, sp. zn. 3 T 74/2001, byli obvinění M. K., M. K. a R. N. uznáni vinnými trestným činem padělání a pozměňování peněz podle § 140 odst. 2 alinea 2 tr. zák. dílem dokonaný, dílem ve stadiu pokusu podle § 8 odst. 1 tr. zák. ve spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák. a trestným činem podvodu podle § 250 odst. 1 tr. zák. dílem dokonaný, dílem ve stadiu pokusu podle § 8 odst. 1 tr. zák. ve spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák. a obviněný P. S. trestným činem padělání a pozměňování peněz podle § 140 odst. 2 alinea 2 tr. zák. ve spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák. a odsouzeni obvinění M. K., M. K. a R. N. k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání šesti let a obviněný P. S. v trvání pěti let s výkonem trestu obvinění M. K., M. K. a P. S. ve věznici s dozorem a obviněný R. N. ve věznici s ostrahou. Podle § 228 odst. 1 tr. řádu byla obviněným M. K. a P. S. uložena povinnost zaplatit společně a nerozdílně J. F. částku 1.500,- Kč.

Proti tomuto rozsudku podali všichni obvinění odvolání a jejich trestní věc se v současné době nachází u Vrchního soudu v Praze, jako soudu odvolacího.

Usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 23. 4. 2002, sp. zn. 3 To 61/02, bylo podle § 71 odst. 4, odst. 6 tr. řádu rozhodnuto o ponechání obviněných M. K., M. K., R. N. a P. S. z důvodů § 67 písm. c) tr. řádu a obviněného P. S. i z důvodů § 67 písm. a) tr. řádu ve vazbě.

Obviněný M. K. a P. S. podali proti tomuto usnesení stížnost, ve které v podstatě shodně poukazují na to, že u nich důvody vazby neexistují a proto navrhli zrušení napadeného rozhodnutí a propuštění z vazby na svobodu.

Nejvyšší soud z podnětu podaných stížností přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného výroku i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

Obvinění jsou ve vazbě od zahájení trestního stíhání. Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. 3 T 74/2001, bylo podle § 71 odst. 4, odst. 5 tr. řádu rozhodnuto o důvodnosti jejich vazby dne 28. 1. 2002. Vrchní soud v Praze, kde se nyní trestní věc obviněných nachází, tak zcela správně s přihlédnutím k § 71 odst. 7 tr. řádu znovu důvodnost vazby všech obviněných přezkoumal. Pokud obvinění M. K. a P. S. usnesení vrchního soudu o ponechání ve vazbě napadli, nemohla se jejich stížnost setkat s úspěchem. Proti obviněným je vedeno trestní stíhání pro závažnou majetkovou trestnou činnost a toto stíhání se v současné době nachází ve stadiu řízení před odvolacím soudem. Rozsah a charakter trestné činnosti a především dosavadní způsob života obviněných u obou i nadále opodstatňují důvodnost vazby ve smyslu § 67 písm. c) tr. řádu a u obviněného P. S. i ve smyslu § 67 písm. a) tr. řádu. Nejvyšší soud se v tomto směru ztotožňuje s důvody, které v napadeném usnesení rozvedl vrchní soud a v podrobnostech na ně plně odkazuje. Totéž platí i o zdůvodnění, proč se řízení nepodařilo skončit dříve. Lze jen znovu opakovat, že průběh trestního řízení žádnými průtahy netrpí, délka řízení je zcela přiměřená náročnosti projednávané věci.

Z těchto důvodů je nutno považovat postup Vrchního soudu v Praze a jeho rozhodnutí o ponechání obviněných ve vazbě za odpovídající ustanovením § 71 odst. 4, odst. 6 tr. řádu i § 67 písm. a), c) tr. řádu a proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. května 2002

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 16. May 2002