JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Tvo 33/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 18. prosince 2008 stížnost obviněného K. J. proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 22. 10. 2008, sp. zn. 11 To 105/2008, a rozhodl t a k t o :

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost obviněného K. J. z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 10. 9. 2008, sp. zn. 4 T 8/2008, byl obviněný K. J. uznán vinným trestným činem nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 písm. c) tr. zák. a byl mu uložen trest odnětí svobody v trvání deseti let, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou. Podle § 57 odst. 1, 2 tr. zák. mu byl dále uložen trest vyhoštění na dobu neurčitou. Stejným rozsudkem bylo rozhodnuto o vině a trestu dalšího obviněného.

Proti tomuto rozsudku podal obviněný K. J. a další obviněný odvolání a trestní věc se v době rozhodování o vazbě obviněného K. J. nacházela ve stadiu odvolacího řízení před Vrchním soudem v Praze.

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 22. 10. 2008, sp. zn. 11 To 105/2008, podle § 71 odst. 4, 6 tr. řádu ponechal obviněného K. J. ve vazbě z důvodů uvedených v ustanovení § 67 písm. a), c) tr. řádu.

Proti tomuto usnesení podal obviněný K. J. stížnost s tím, že nesouhlasí s rozhodnutím Vrchního soudu v Praze o trvání vazebních důvodů na straně obviněného. V napadeném usnesení nejsou totiž konkretizovány okolnosti pro trvání vazebních důvodů. Obviněný dobrovolně přijel do České republiky k podání vysvětlení, před trestním stíháním se neskrýval, nevyhýbal se mu a jeho možný pobyt byl znám. Obviněný K. J. se domnívá, že v jeho případě nejsou naplněny vazební důvody pro další trvání vazby a v závěru své stížnosti navrhl, aby bylo napadené usnesení vrchního soudu zrušeno a on byl propuštěn z vazby na svobodu.

Nejvyšší soud podle § 147 odst. 1 tr. řádu z podnětu podané stížnosti přezkoumal správnost napadeného výroku i řízení, které mu předcházelo a dospěl k tomuto závěru.

O důvodnosti vazby obviněného K. J. bylo v průběhu dosavadního řízení několikrát rozhodováno, naposledy napadeným usnesením vrchního soudu. Rozsudkem soudu prvního stupně byl obviněný uznán vinným zvlášť závažným trestným činem, za který mu byl uložen přísný nepodmíněný trest odnětí svobody. S ohledem na uložení tohoto trestu byla obava z vyhýbání se trestnímu řízení, ať již tím, že by mohl uprchnout, nebo tím, že by se mohl skrývat, i nadále reálná. V tomto směru je v souladu s nálezem Ústavního soudu ze dne 1. 4. 2004, sp. zn. III. ÚS 566/03, odůvodnění útěkové vazby hrozbou vysokým trestem. S ohledem na charakter žalované trestné činnosti, byl v jeho případě dán i důvod vazby podle § 67 písm. c) tr. řádu, tedy obava z opakování trestné činnosti. Pokud jde o obavu, že by se obviněný na svobodě vyhýbal trestnímu řízení, nebo by opakoval trestnou činnost lze se v podrobnostech ztotožnit se zdůvodněním všech předchozích rozhodnutí, včetně odůvodnění napadeného usnesení vrchního soudu. Protože se Nejvyšší soud s tímto rozhodnutím i jeho výstižným odůvodněním plně ztotožňuje, nemohla se stížnost obviněného K. J. setkat s úspěchem a nezbylo, než rozhodnout, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

V současné době jsou ovšem veškeré úvahy o důvodnosti další vazby obviněného K. J. nadbytečné, protože usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 24. 11. 2008, sp. zn. 11 To 105/2008, byla trestní věc obviněného pravomocně skončena a nástupem do výkonu trestu vazba obviněnému končí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. prosince 2008

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 18. December 2008