JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Tvo 32/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 26. 11. 2008 stížnost obviněného M. F., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15. 10. 2008, sp. zn. 6 To 72/2008, a rozhodl t a k t o :

Podle § 148 odst. 1 písm. a) tr. řádu s e stížnost obviněného M. F. z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Obviněný M. F. je stíhán obžalobou Městského státního zastupitelství v Praze ze dne 26. 6. 2008 pro trestný čin padělání a pozměňování peněz podle § 140 odst. 2 tr. zák. za použití ustanovení § 143 tr. zák., trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 2 tr. zák. a trestný čin poškozování cizích práv podle § 209 odst. 1 písm. a) tr. zák.

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 23. 7. 2008, sp. zn. 47 T 8/2008, byl podle § 71 odst. 5 tr. řádu z důvodu § 67 písm. a), c) tr. řádu obviněný M. F. ponechán ve vazbě.

Proti tomuto usnesení podal obviněný stížnost a navrhl, aby byl z vazby propuštěn, případně za současného přijetí jím nabízeného písemného slibu, nebo stanovení dohledu probačního úředníka.

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 15. 10. 2008, sp. zn. 6 To 72/2008, podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu stížnost obviněného M. F. zamítl a podle § 73 odst. 1 písm. b), c) tr. řádu nepřijal nabídku písemného slibu obviněného ani návrh na nahrazení vazby dohledem probačního úředníka. Obviněného přitom poučil, že proti výroku o nepřijetí písemného slibu a dohledu probačního úředníka lze podat stížnost k Nejvyššímu soudu.

Na základě tohoto poučení podal obviněný prostřednictvím svého obhájce proti výroku o nepřijetí nabídky písemného slibu a dohledu probačního úředníka stížnost.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného výroku i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

Obviněný M. F. se řídil nesprávným poučením soudu. Vrchní soud v Praze rozhodoval jako věcně i místně příslušný soud druhého stupně oprávněný k přezkoumání usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. 7. 2008, kterým byl podle § 71 odst. 5 tr. řádu z důvodu § 67 písm. a), c) tr. řádu obviněný M. F. ponechán i nadále ve vazbě. Jako orgán druhého stupně přitom postupem podle § 147 odst. 1 tr. řádu nepřezkoumává z podnětu podané stížnosti napadené usnesení pouze z hlediska důvodnosti další vazby, ale i z hlediska účinnosti institutů, kterými by bylo možno vazbu obviněného nahradit. Protože vrchní soud ve svém rozhodnutí označil další vazbu obviněného za důvodnou a vyloučil možnost jejího nahrazení písemným slibem i dohledem probačního úředníka, posuzoval otázku vazby komplexně v jednom řízení, a to v řízení přezkumném. Vrchní soud tedy své rozhodnutí učinil jako orgán oprávněný projednat stížnost obviněného, tedy jako soud druhého stupně, a proto proti tomuto rozhodnutí není přípustný další řádný opravný prostředek.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. listopadu 2008

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 26. November 2008