JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Tvo 31/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 31. října 2008 stížnost obviněného P. V. proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30. září 2008, sp. zn. 10 To 87/2008, a rozhodl t a k t o :

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost obviněného P. V. z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci ze dne 19. 6. 2008, sp. zn. 52 T 4/2006, byl obviněný P. V. uznán vinným trestnými činy pohlavního zneužívání podle § 242 odst. 1, 2 tr. zák., vydírání podle § 235 odst. 1 tr. zák., znásilnění podle § 241 odst. 1, 3 písm. b) tr. zák. a ohrožování výchovy mládeže podle § 217 odst. 1 písm. a) tr. zák. a byl mu uložen trest odnětí svobody v délce devíti a půl roku, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou.

Proti tomuto rozsudku podal obviněný P. V. odvolání a dne 22. 9. 2008 vznesl též námitku podjatosti předsedy odvolacího senátu JUDr. Bohumila Kaláta, kterou odůvodnil tím, že rozhodnutím Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 8. 2007, sp. zn. 10 To 43/2007, kterým bylo rozhodnuto o odvolání státní zástupkyně Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci do rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci ze dne 5. 4. 2007, sp. zn. 52 T 4/2006, tak, že se napadený rozsudek soudu prvního stupně podle § 258 odst. 1 písm. b) tr. řádu zrušuje v celém rozsahu a podle § 259 odst. 1 tr. řádu se věc vrací soudu prvního stupně, aby učinil rozhodnutí nové a podle § 262 tr. řádu se nařizuje, aby věc byla projednána a rozhodnuta v jiném složení senátu, byl odňat svému zákonnému soudci, neboť bylo rozhodnuto kromě zrušení rozhodnutí soudu prvního stupně též o tom, že věc bude projednána v jiném složení senátu.

Usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 9. 2008, sp. zn. 10 To 87/2008, bylo podle § 30 odst. 1 tr. řádu rozhodnuto, že předseda senátu Vrchního soudu v Praze JUDr. Bohumil Kalát není vyloučen z vykonávání úkonů trestního řízení vedeného proti obviněnému P. V. u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 10 To 87/2008.

Proti tomuto usnesení podal obviněný P. V. stížnost, ve které zopakoval svoje přesvědčení o tom, že JUDr. Bohumil Kalát svým předchozím postupem v jeho trestní věci v rámci odvolacího řízení dal jasně najevo svůj subjektivní náhled. Podle obviněného nebyl žádný zákonný důvod k tomu, aby JUDr. Bohumil Kalát vydal rozhodnutí podle § 262 tr. řádu, neboť věc byla řádně skutkově vyjasněna a šlo pouze o hodnocení důkazů nalézacím soudem, přičemž odvolací soud není oprávněn takové hodnocení důkazů přezkoumávat. Rozhodnutí JUDr. Bohumila Kaláta o projednání věci v jiném složení senátu považuje obviněný za ryze účelové a v závěru své stížnosti obviněný P. V. navrhl, aby napadené usnesení bylo odvolacím soudem zrušeno a znovu rozhodnuto o podjatosti JUDr. Bohumila Kaláta v jeho trestní věci.

Nejvyšší soud podle § 147 odst. 1 tr. řádu z podnětu podané stížnosti přezkoumal správnost napadeného výroku i řízení, které mu předcházelo a dospěl k tomuto závěru.

Podle § 30 odst. 1 tr. řádu je z vykonávání úkonu trestního řízení vyloučen soudce, u něhož lze mít pochybnosti, že pro poměr k projednávané věci nebo k osobám, jichž se úkon přímo dotýká, k jejich obhájcům, zákonným zástupcům a zmocněncům, nebo pro poměr k jinému orgánu činnému v trestním řízení, nemůže nestranně rozhodovat.

Podjatost předsedy senátu Vrchního soudu v Praze JUDr. Bohumila Kaláta spatřuje obviněný P. V. v tom, že rozhodl podle § 262 tr. řádu o přikázání věci obviněného k novému projednání a rozhodnutí v jiném složení senátu, než jaký rozhodoval v jeho trestní věci původně. Tímto svým rozhodnutím si však JUDr. Bohumil Kalát nevytvořil poměr předsedy odvolacího senátu k projednávané věci, jak ve svém odůvodnění napadeného usnesení správně konstatoval Vrchní soud v Praze a dále odkázal na odůvodnění svého rozhodnutí ze dne 30. 8. 2007, sp. zn. 10 To 43/2007. Postup JUDr. Bohumila Kaláta při rozhodnutí podle § 262 tr. řádu nepředstavuje zásah do nezávislého a nestranného soudního rozhodování. Ustanovení § 262 tr. řádu umožňuje za splnění podmínek v něm uvedených změnu tzv. zákonného soudce a JUDr. Bohumil Kalát v souladu s tímto ustanovením postupoval a své rozhodnutí řádně odůvodnil. Za tohoto stavu neexistuje důvod k vyloučení JUDr. Bohumila Kaláta podle § 30 odst. 1 tr. řádu z vykonávání úkonů trestního řízení vedeného proti obviněnému u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 10 To 87/2008. S námitkami, které ve své stížnosti uvedl obviněný se Vrchní soud v Praze v napadeném rozhodnutí v souladu se zákonem náležitě vypořádal a Nejvyšší soud jako soud druhého stupně k tomuto nemá co dodat. Protože obviněný jiné důvody podjatosti předsedy senátu Vrchního soudu v Praze JUDr. Bohumila Kaláta neuvedl, a Nejvyšší soud ani žádné jiné důvody nezjistil, nemohla se stížnost obviněného P. V. shledat s úspěchem a nezbylo než rozhodnout, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. října 2008

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 31. October 2008