JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Tvo 30/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném 31. 10. 2008 stížnost obviněného Ing. J. D. proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 16. 9. 2008, sp. zn. 4 To 37/2008, a rozhodl t a k t o :

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost obviněného Ing. J. D. z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 8. 2. 2008, sp. zn. 50 T 5/2007, byl obviněný Ing. J. D. uznán vinným trestným činem loupeže podle § 234 odst. 1, 2 písm. b) tr. zák., dílem dokonaným, dílem ve stádiu přípravy podle § 7 odst. 1 tr. zák., spáchaným formou spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák., jako zvlášť nebezpečný recidivista podle § 41 odst. 1 tr. zák. a trestným činem nedovoleného ozbrojování podle § 185 odst. 2 písm. a) tr. zák. a byl mu uložen trest odnětí svobody v trvání jedenácti a půl roku, pro jehož výkon byl zařazen do věznice se zvýšenou ostrahou. Stejným rozsudkem bylo rozhodnuto o vině a trestu dalších pěti spoluobviněných.

Proti tomuto rozsudku podal obviněný Ing. J. D., další tři spoluobvinění a státní zástupce odvolání a trestní věc se v době rozhodování o vazbě obviněného Ing. J. D. nacházela ve stadiu odvolacího řízení před Vrchním soudem v Olomouci.

Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 16. 9. 2008, sp. zn. 4 To 37/2008, podle § 71 odst. 4, 6, 7 tr. řádu ponechal obviněného Ing. J. D. ve vazbě z důvodu uvedeného v ustanovení § 67 písm. a), c) tr. řádu. Stejným usnesením bylo rozhodnuto o ponechání ve vazbě dalšího spoluobviněného N. P. ze stejných vazebních důvodů.

Proti tomuto usnesení podal obviněný Ing. J. D. stížnost s odůvodněním, že v napadeném usnesení není konkretizováno v čem spočívá konkrétní obava v tom, že na svobodě by uprchl nebo se skrýval a tak mařil účel trestního stíhání. Jediným argumentem je ta skutečnost, že je stíhán pro závažné trestné činy a je ohrožen vysokou trestní sazbou. Nebezpečí v pokračování trestné činnosti je podle obviněného Ing. J. D. doloženo pouze tím, že se nyní souzené trestné činnosti měl dopustit ve zkušební době stanovené mu při podmíněném propuštění z předcházejícího výkonu trestu odnětí svobody. Obviněný Ing. J. D. se domnívá, že v jeho případě není naplněna podmínka pro prodloužení vazby, a to v tom směru, že pro obtížnost věci nebo z jiných vážných důvodů nelze trestní stíhání ve lhůtě uvedené v § 71 odst. 4 tr. řádu skončit a jeho propuštěním na svobodu by hrozilo, že bude zmařeno nebo podstatně ztíženo dosažení účelu trestního stíhání. V závěru navrhl, aby bylo napadené usnesení vrchního soudu zrušeno a on byl propuštěn z vazby na svobodu.

Nejvyšší soud podle § 147 odst. 1 tr. řádu z podnětu podané stížnosti přezkoumal správnost napadeného výroku i řízení, které mu předcházelo a dospěl k tomuto závěru.

O důvodnosti vazby obviněného Ing. J. D. bylo v průběhu dosavadního řízení několikrát rozhodováno, naposledy napadeným usnesením vrchního soudu. Rozsudkem soudu prvního stupně byl obviněný uznán vinným zvlášť závažným trestným činem, za který mu byl uložen přísný nepodmíněný trest odnětí svobody. S ohledem na uložení tohoto trestu byla v době rozhodování o vazbě obava z vyhýbání se trestnímu řízení, ať již tím, že by mohl uprchnout, nebo tím, že by se mohl skrývat, i nadále reálná. V tomto směru je v souladu s nálezem Ústavního soudu ze dne 1. 4. 2004, sp. zn. III. ÚS 566/03, odůvodnění útěkové vazby hrozbou vysokým trestem. S ohledem na charakter žalované trestné činnosti, stejně jako trestní minulost obviněného, byl v jeho případě dán i důvod vazby podle § 67 písm. c) tr. řádu, tedy obava z opakování trestné činnosti. Pokud jde o obavu, že by se obviněný na svobodě vyhýbal trestnímu řízení, nebo by opakoval trestnou činnost, lze se v podrobnostech ztotožnit se zdůvodněním všech předchozích rozhodnutí, včetně odůvodnění napadeného usnesení vrchního soudu. Protože se Nejvyšší soud s tímto rozhodnutím i jeho výstižným odůvodněním plně ztotožňuje, nemohla se stížnost obviněného Ing. J. D. setkat s úspěchem a nezbylo, než rozhodnout, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

V současné době jsou ovšem veškeré úvahy o důvodnosti vazby obviněného Ing. J. D. nadbytečné, protože usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 23. 9. 2008, sp. zn. 4 To 37/2008, byla trestní věc obviněného pravomocně skončena a nástupem do výkonu trestu vazba obviněnému končí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. října 2008

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 31. October 2008