JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Tvo 29/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 29. 4. 2002 stížnost obviněného R. B., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 4. 4. 2002, sp. zn. 7 To 21/02, a rozhodl t a k t o :

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu se stížnost obviněného R. B. z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne 11. 1. 2002, sp. zn. 1 T 37/2001, byl obviněný R. B. uznán vinným trestným činem vraždy, podle § 219 odst. 1 tr. zák a trestným činem ublížení na zdraví podle § 222 odst. 1 tr. zák. a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání jedenácti roků se zařazením pro výkon trestu do věznice s ostrahou.

Proti tomuto rozsudku podal odvolání krajský státní zástupce i obviněný.

Usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 4. 4. 2002, sp. zn. 7 To 21/02, byla podle § 72 odst. 3 tr. řádu zamítnuta žádost obviněného R. B. o propuštění z vazby.

Proti tomuto usnesení podal v zákonné lhůtě obviněný stížnost, kterou zdůvodnil svým špatným zdravotním stavem.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného usnesení i řízení, které mu předcházelo a dospěl k tomuto závěru.

Obviněný byl vzat do vazby usnesením Okresního soudu v Mělníku ze dne 5. 9. 2001, sp. zn. 3 Nt 163/2001, z důvodů § 67 odst. 1 písm. a), c) tr. řádu. O vazbě obviněného bylo v průběhu trestního řízení opakovaně rozhodováno a všemi rozhodnutími byla důvodnost vazby obviněného potvrzena. Obviněný je stíhán pro závažnou násilnou trestnou činnost a charakter této činnosti spolu s hrozbou přísného trestu důvodně vyvolávají obavu, že by se obviněný na svobodě trestnímu řízení vyhýbal a že by obdobnou trestnou činnost mohl opakovat. Tato obava trvala i v době, kdy Vrchní soud v Praze rozhodoval o žádosti obviněného o propuštění z vazby. V současné době jsou už úvahy o důvodnosti vazby obviněného bezpředmětné, protože rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 16. 4. 2002, sp. zn. 7 To 21/02, byla trestní věc obviněného R. B. pravomocně skončena. Tato skutečnost však nic nemění na důvodnosti vazby až do převedení obviněného do výkonu trestu odnětí svobody.

Ze všech těchto důvodů se stížnost obviněného nemohla shledat s úspěchem a nezbylo, než o ní rozhodnout, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. dubna 2002

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 29. April 2002