JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Tvo 28/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 31. ledna 2007 stížnost obviněné Ing. A. M., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 8. 11. 2006, sp. zn. 6 To 57/2006, a rozhodl t a k t o:

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost obviněné Ing. A. M. z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 14. 12. 2001, sp. zn. 3 T 14/99, byla obviněná Ing. A. M. uznána vinnou trestným činem podvodu podle § 250 odst. 1, 4 tr. zák. a odsouzena k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání jedenácti let, pro jehož výkon byla zařazena do věznice s ostrahou, a k trestu zákazu činnosti v trvání deseti let. Současně bylo rozhodnuto o povinnosti nahradit škodu poškozené společnosti C. I. F., a. s. Stejným rozsudkem bylo rozhodnuto o vině a trestu obviněného PhDr. J. M.

Proti tomuto rozsudku podali oba obvinění odvolání a trestní věc byla předložena Vrchnímu soudu v Praze.

Podáním ze dne 5. 10. 2006 podala poškozená společnost C. I. F., a. s., v likvidaci, návrh na zajištění svého nároku podle § 47 tr. řádu na majetku obviněné Ing. A. M.

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 8. 11. 2006, sp. zn. 6 To 57/2006, podle § 47 odst. 2 tr. řádu z důvodů uvedených v § 47 odst. 1 rozhodl, že se na návrh poškozené zajišťuje na majetku obviněné Ing. A. M. ideální polovina pozemku o výměře 555 m² - zastavěná plocha a nádvoří a ideální polovina budovy – bydlení, a že se podle § 47 odst. 4 tr. řádu obviněné zakazuje, aby se shora specifikovanými nemovitostmi nakládala a aby je převedla na někoho jiného nebo je zatížila, a dále aby do 15-ti dnů od oznámení usnesení soudu sdělila, zda a kdo má k nemovitostem předkupní nebo jiné právo, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou.

Proti tomuto usnesení podal obhájce obviněné stížnost, kterou však dosud blíže nezdůvodnil.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

Obviněná Ing. A. M. byla odsouzena soudem prvního stupně za závažnou majetkovou trestnou činnost k přísnému nepodmíněnému trestu odnětí svobody a současně bylo rozhodnuto o její povinnosti nahradit poškozené organizaci způsobenou škodu. Pokud za tohoto stavu ve smyslu § 47 odst. 1, 2 tr. řádu bylo napadeným usnesením rozhodnuto o zajištění jejího majetku pro potřeby náhrady způsobené škody, není možno tomuto rozhodnutí nic vytknout. Nic tomuto rozhodnutí v podstatě nevytýká ani obhájce obviněné, který stížnost proti němu ani nezdůvodnil.

Za tohoto stavu se stížnost obviněné Ing. A. M. nemohla shledat s úspěchem, a proto jí bylo nutno jako nedůvodnou zamítnout.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. ledna 2007

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 31. January 2007