JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Tvo 27/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 24. 4. 2002 stížnost obviněného R. K., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 8. 4. 2002, sp. zn. 8 To 59/02, a rozhodl t a k t o :

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost obviněného R. K. z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 13. 3. 2002, sp. zn. 10 T 16/2001, byl obviněný R. K. uznán vinným trestným činem vraždy podle § 219 odst. 1 tr. zák. a za to byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání dvanácti let, pro jehož výkon byl zařazen do věznice se zvýšenou ostrahou. Dále mu byl uložen trest propadnutí věci a povinnost nahradit škodu ve výši 702.615,- Kč.

Proti tomuto rozsudku podal odvolání obviněný i krajská státní zástupkyně a trestní věc se v současné době nachází ve stadiu odvolacího řízení před Vrchním soudem v Praze.

Usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 8. 4. 2002, sp. zn. 8 To 59/02, byl obviněný R. K. podle § 71 odst. 4, odst. 6, odst. 7 tr. řádu i nadále ponechán ve vazbě z důvodů § 67 písm. a), b) tr. řádu.

Proti tomuto usnesení podal obviněný v zákonné lhůtě stížnost, kterou zpochybňuje existenci vazebních důvodů § 67 písm. a), b) tr. řádu. Navrhl, aby napadené rozhodnutí bylo zrušeno a on byl propuštěn z vazby na svobodu, případně aby mu byl zrušen vazební důvod § 67 písm. b) tr. řádu.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost výroku napadeného usnesení, jakož i řízení, které mu předcházelo, a shledal, že stížnost není důvodná.

Proti obviněnému je vedeno trestní stíhání pro nesmírně závažnou násilnou trestnou činnost, za kterou zákon stanoví přísný trest. Toto stíhání se v současné době nachází ve stadiu řízení před odvolacím soudem. Charakter trestné činnosti, dosavadní život a postoj obviněného nadále opodstatňují důvodnost vazby ve smyslu § 67 písm. a), b) tr. řádu. V tomto směru se lze plně ztotožnit se zdůvodněním napadeného usnesení a proto je možno na ně v podrobnostech odkázat. Totéž platí i o zdůvodnění, proč se trestní řízení nepodařilo skončit dříve. Lze konstatovat, že průběh trestního řízení žádnými průtahy netrpí.

Z těchto důvodů je nutno považovat postup Vrchního soudu v Praze a jeho rozhodnutí za odpovídající ustanovením § 71 odst. 4, odst. 6 tr. řádu i § 67 písm. a), b) tr. řádu. Proto se také stížnost obviněného nemohla setkat s úspěchem a nezbylo, než o ní rozhodnout tak, jak je ve výroku tohoto ustanovení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. dubna 2002

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 24. April 2002