JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Tvo 26/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 22. 8. 2008 stížnost obviněného Z. K. proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 28. 7. 2008, sp. zn. 6 To 69/2008, a rozhodl t a k t o :

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost obviněného Z. K. z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 21. 4. 2008, sp. zn. 39 T 8/2007, byl obviněný Z. K. uznán vinným trestnými činy zpronevěry podle § 248 odst. 1, 2 tr. zák., podvodu podle § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zák. dílem dokonaným, dílem ve stadiu pokusu podle § 8 odst. 1 tr. zák. a úvěrového podvodu podle § 250b odst. 1, 3

tr. zák. spáchaného ve formě organizátorství podle § 10 odst. 1 písm. a) tr. zák. a odsouzen k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání šesti a půl let, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou, a k trestu zákazu činnosti na dobu šesti let. Současně došlo ke zrušení výroku o trestu z trestního příkazu Městského soudu v Brně ze dne 15. 12. 2006, sp. zn. 3 T 270/2006, jakož i všech dalších rozhodnutí na tento výrok obsahově navazujících, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Stejným rozsudkem bylo rozhodnuto o vině a trestu obviněného M. S.

Proti tomuto rozsudku podal obviněný odvolání a trestní věc byla předložena Vrchnímu soudu v Olomouci jako soudu odvolacímu.

Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 28. 7. 2005, sp. zn. 6 To 69/2008, podle § 71 odst. 4, 6 tr. řádu ponechal obviněného Z. K. z důvodu § 67 písm. c) tr. řádu i nadále ve vazbě, podle § 73 odst. 1 písm. a) tr. řádu a contrario nepřijal nabídku záruky důvěryhodné osoby a podle § 73 odst. 1 písm. b) tr. řádu a contrario nepřijal ani písemný slib obviněného jako opatření nahrazující vazbu.

Proti tomuto usnesení podal obviněný Z. K. ihned po jeho vyhlášení stížnost, kterou doposud blíže nezdůvodnil.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

O důvodnosti vazby obviněného Z. K. bylo v průběhu dosavadního řízení několikrát rozhodováno, naposledy napadeným usnesením Vrchního soudu v Olomouci, kterým byl ponechán ve vazbě s tím, že u něj i nadále trvá důvod vazby předstižné, a kterým nebyly přijaty nabízené náhrady vazby. Rozsudkem soudu prvního stupně byl obviněný uznán vinným rozsáhlou trestnou činností, za kterou mu byl uložen přísný nepodmíněný trest odnětí svobody. Skutečnost, že se obviněný žalovaného jednání měl dopouštět opakovaně a po delší dobu, stejně jako, že za obdobnou trestnou činnost již byl v minulosti soudně trestán, činí obavu, že by žalovanou činnost, pro níž je stíhán, opakoval, zcela reálnou. V tomto směru je možno odkázat na předchozí vazební rozhodnutí i na odůvodnění napadeného usnesení, se kterými se Nejvyšší soud plně ztotožňuje.

Trestní řízení proti obviněnému trvá zatím dobu, která je přiměřená náročnosti projednávané věci, žádné nepřiměřené průtahy během tohoto řízení nebyly zjištěny.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. srpna 2008

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 22. August 2008