JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Tvo 26/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 24. 4. 2002 stížnost obviněné Ing. E. B., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. 3. 2002, sp. zn. 7 To 50/02, a rozhodl t a k t o :

Podle § 148 odst. 1 písm. a) tr. řádu s e stížnost obviněné Ing. E. B. z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 13. 2. 2002, sp. zn. 46 T 1/2002, byla obviněná E. B. uznána vinnou pokusem trestného činu vraždy podle § 8 odst. 1 tr. zák. k § 219 odst. 1 tr. zák. a trestným činem vydírání podle § 235 odst. 1 tr. zák. a za to byla odsouzena k trestu odnětí svobody v trvání deseti let, pro jehož výkon byla zařazena do věznice s ostrahou.

Proti tomuto rozsudku podala obviněná odvolání a trestní věc se v současné době nachází ve stadiu odvolacího řízení před Vrchním soudem v Praze.

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 13. 2. 2002, sp. zn. 46 T 1/2002, byla podle § 72 odst. 3 tr. řádu zamítnuta žádost obviněné Ing. E. B.o propuštění z vazby.

Usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 29. 3. 2002, sp. zn. 7 To 50/02, byla podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu zamítnuta stížnost obviněné do rozhodnutí o její žádosti o propuštění z vazby a současně bylo podle § 71 odst. 4, odst. 6 tr. řádu rozhodnuto o jejím ponechání ve vazbě.

Proti rozhodnutí o ponechání ve vazbě podala obviněná v zákonné lhůtě stížnost, ve které uvedla, že její osobní poměry a vztahy k manželovi a synovi jsou natolik upraveny, že je vyloučeno, aby na svobodě žalovanou trestnou činnost nebo cokoli závadného opakovala a navrhla, aby byla propuštěna z vazby na svobodu.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost výroku napadeného usnesení, jakož i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

Usnesením Městského soudu v Praze byla podle § 72 odst. 3 tr. řádu zamítnuta žádost obviněné o propuštění z vazby. V souvislosti s žádostí obviněné o propuštění z vazby Městský soud v Praze přezkoumal důvody vazby obviněné podle § 67 písm. c) tr. řádu a dospěl k závěru, že důvody vazby trvají. Stejně postupoval i Vrchní soud v Praze, když rozhodoval v přezkumném řízení. Postupem soudů obou stupňů byl naplněn požadavek ustanovení § 71 odst. 4, odst. 6 tr. řádu posuzovat z moci úřední opakovaně v pravidelných intervalech důvody vazby a rozhodovat o jejím dalším trvání. Soudy obou stupňů v projednávané věci dospěly k závěru, že další vazba obviněné E. B. je důvodná, v dosavadním řízení neshledaly žádné průtahy a proto obviněnou ve vazbě ponechaly a své rozhodnutí náležitým způsobem zdůvodnily. Za tohoto stavu bylo nadbytečné, aby Vrchní soud v Praze podle § 71 odst. 4, odst. 6 tr. řádu o ponechání obviněné ve vazbě znovu rozhodoval. Pokud tak činil, projednával a rozhodoval dvakrát v téže věci. Poprvé podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu jako soud druhého stupně, podruhé podle § 71 odst. 4, odst. 6 tr. řádu jako soud prvního stupně. Rozhodnutí podle § 72 odst. 3 tr. řádu má stejný smysl, jako rozhodnutí podle § 71 odst. 4, odst. 6 tr. řádu. U Vrchního soudu v Praze, který z podnětu obviněné přezkoumával postup Městského soudu v Praze podle § 72 odst. 3 tr. řádu, proto nemohla skončit doba trvání vazby podle § 71 odst. 4, odst. 6 tr. řádu, rozhodnutím Vrchního soudu v Praze naopak nová lhůta podle tohoto ustanovení začíná běžet a nebyl zde proto důvod rozhodovat o dalším trvání vazby podle § 71 odst. 7 tr. řádu. Pokud Vrchní soud v Praze podle § 71 odst. 7 tr. řádu rozhodl, jde o postup, který nebyl namístě, stejně tak jako nebylo správné poučení o opravném prostředku. Pokud se obviněná tímto poučením řídila, řídila se nesprávným poučením a nebylo možné s její stížností naložit jinak, než ji jako nepřípustnou zamítnout.

Ze všech těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. dubna 2002

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 24. April 2002