JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Tvo 25/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 22. 8. 2008 stížnost obviněného J. K., proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 14. 7. 2008, sp. zn. 2 To 67/2008, a rozhodl t a k t o :

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost obviněného J. K. z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 5. 2008, č.j. 31 T 6/2007-343, byl obviněný J. K. zproštěn obžaloby Krajského státního zastupitelství v Ostravě pro skutky kvalifikované jako trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné dávky dílem dokonaný podle § 148 odst. 1, 2 písm. a), odst. 3 tr. zák. a dílem nedokonaný ve stadiu pokusu podle § 8 odst. 1 zák. zák. k § 148 odst. 1, 2 písm. a), odst. 3 tr. zák. Současně došlo usnesením ze dne 23. 5. 2008, sp. zn. 31 T 6/2008-371, podle § 72 odst. 2 písm. a) tr. řádu k propuštění obviněného z vazby.

Proti rozsudku i usnesení soudu prvního stupně podal v neprospěch obviněného odvolání a stížnost státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Ostravě a trestní věc byla předložena Vrchnímu soudu v Olomouci jako soudu odvolacímu.

Vrchní soud v Olomouci z podnětu opravných prostředků podaných státním zástupcem napadený rozsudek a usnesení zrušil rozhodnutím, proti němuž není opravný prostředek přípustný, a dalším usnesením ze dne 14. 7. 2008, sp. zn. 2 To 67/2008, podle § 71 odst. 4, 6, 7 tr. řádu ponechal obviněného J. K. z důvodu § 67 písm. a) tr. řádu nadále ve vazbě.

Proti usnesení o ponechání ve vazbě podal obviněný J. K. stížnost s tím, že u něj důvod útěkové vazby dán není, když po celou dobu hlavního líčení se soudem spolupracoval, a že není pravda, že se v Kanadě vyhýbal deportaci, neboť o žádném vyšetřování, soudu či rozsudku ohledně jeho osoby nevěděl. Dále namítá, že před rozhodnutím o ponechání ve vazbě nebyl Vrchním soudem v Olomouci vyslechnut za přítomnosti svého obhájce, ale byl pouze tzv. doslechnut u Krajského soudu v Ostravě, čímž mu nebyl dán dostatečný prostor nejen k poradě s advokátem, ale i prostor k vyjádření se před soudem, který rozhodoval. Proto žádá, aby Nejvyšší soud napadené usnesení zrušil a jeho propustil z vazby.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

Obviněný J. K. je stíhán pro závažnou trestnou činnost. O důvodnosti jeho vazby bylo v průběhu dosavadního řízení několikrát rozhodováno, naposledy napadeným usnesením vrchního soudu. I když byl obviněný rozsudkem soudu prvního stupně obžaloby zproštěn, je stále s ohledem na odvolání krajského státního zástupce v jeho neprospěch ohrožen trestem odnětí svobody v rozmezí od pěti do dvanácti let. V tomto směru je v souladu s nálezem Ústavního soudu ze dne 1. 4. 2004, sp. zn. III. ÚS 566/03, odůvodnění útěkové vazby hrozbou vysokým trestem. U obviněného navíc je obava z toho, že se při pobytu na svobodě bude chovat způsobem předvídaným ustanovením § 67 písm. a) tr. řádu, odůvodněna i tím, že řízení proti němu bylo původně vedeno jako proti uprchlému, neboť pobýval v K., odkud musel být nakonec do Č. r. deportován.

Námitku obviněného, že jeho výslech před rozhodnutím o ponechání ve vazbě byl učiněn pouze před Krajským soudem v Ostravě a bez přítomnosti jeho obhájce, nelze považovat za důvodnou, neboť obviněný se fakticky po rozhodnutí o propuštění z vazby na svobodu nikdy nedostala v průběhu vazebního řízení byl z hlediska důvodnosti vazby soudem opakovaně vyslechnut, naposledy k žádosti Vrchního soudu v Olomouci dožádaným Krajským soudem v Ostravě, což je postup plnohodnotně nahrazující účinky výslechu, který by učinil Vrchní soud v Olomouci.

Trestní řízení proti obviněnému trvá zatím dobu, která je přiměřená náročnosti projednávané věci, žádné nepřiměřené průtahy během tohoto řízení nebyly zjištěny.

Protože se Nejvyšší soud s napadeným usnesením vrchního soudu plně ztotožňuje, nemohla se stížnost obviněného J. K. setkat s úspěchem, a proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. srpna 2008

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 22. August 2008