JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Tvo 25/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 18. prosince 2006 stížnosti obviněných E. M., a T. S. N., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 10. 2006, sp. zn. 2 To 88/2006, a rozhodl t a k t o :

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnosti obviněných E. M. a T. S. N. z a m í t a j í .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 28. 3. 2006, sp. zn. 42 T 13/2005, byli obvinění E. M. a T. S. N. uznáni vinnými pokračujícím trestným činem padělání a pozměňování peněz podle § 140 odst. 1, 3 písm. a), b) tr. zák. a odsouzeni obviněný E. M. k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání třinácti let, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou, a k trestu vyhoštění na dobu neurčitou a obviněný T. S. N. k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání dvanácti let, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou. Stejným rozsudkem bylo rozhodnuto o vině a trestu obviněných G. K. G. a F. M.

Proti tomuto rozsudku podali všichni obvinění odvolání a trestní věc byla předložena Vrchnímu soudu v Praze jako soudu odvolacímu.

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 27. 10. 2006, sp. zn. 2 To 88/2006, podle § 71 odst. 4, 6, 7, tr. řádu ponechal obviněné E. M., G. K. G. a T. S. N. z důvodů uvedených v § 67 písm. a), c) tr. řádu nadále ve vazbě.

Proti tomuto usnesení podali obvinění E. M. a T. S. N. stížnosti, v nichž popírají existenci svých vazebních důvodů. Obviněný T. S. N. prostřednictvím obhájce navíc poukazuje na neodůvodněné průtahy v řízení a na skutečnost, že obhájce nebyl předem informován a tak ani přítomen slyšení obviněného před rozhodnutím o jeho dalším ponechání ve vazbě, a obviněný E. M. nabízí slib, že se v případě propuštění na svobodu bude zdržovat v azylovém táboře a nebude páchat žádnou trestnou činnost. Závěrem shodně navrhují, aby napadené usnesení vrchního soudu bylo zrušeno a oni byli propuštěni z vazby na svobodu.

Nejvyšší soud z podnětu podaných stížností přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

Obvinění E. M. a T. S. N. byli vzati do vazby usnesením Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 19. 6. 2004, sp. zn. 4 Nt 3/2004, z důvodů uvedených v § 67 písm. a), b), c) tr. řádu. V průběhu dalšího řízení u obou obviněných důvod vazby koluzní odpadl a nadále byli ve vazbě již jen z důvodů § 67 písm. a), c) tr. řádu. Naposledy bylo o důvodnosti vazby obviněných rozhodnuto napadeným usnesením Vrchního soudu v Praze. Rozsudkem soudu prvního stupně byli obvinění uznáni vinnými závažnou pokračující trestnou činností, za kterou jim byly uloženy přísné nepodmíněné tresty odnětí svobody. Za tohoto stavu trvá u obviněných i nadále důvodná obava, že by se před takovým trestem mohli na svobodě skrývat nebo uprchnout. V tomto směru je v souladu s nálezem Ústavního soudu ze dne 1. 4. 2004, sp. zn. III. ÚS 566/03, odůvodnění útěkové vazby hrozbou vysokým trestem. S ohledem na charakter žalované trestné činnosti, je v jejich případě dán i důvod vazby podle § 67 písm. c) tr. řádu, tedy obava z opakování trestné činnosti. Pokud v tomto stadiu řízení obviněný E. M. přichází s neurčitou nabídkou peněžité záruky, případně slibu, že se na svobodě bude zdržovat na určitém místě a zanechá trestné činnosti, jde především u nabídky peněžité záruky o novou skutečnost, ale natolik nekonkrétní, že o ní může po potřebném zjištění spočívajícím v doplnění všech náležitostí peněžité záruky rozhodnout toliko soud prvního stupně. Stejně tak bude na soudu prvního stupně, aby odstranil jako soud nalézací nedostatky namítané obviněným T. S. N. spočívající v neúčasti obhájce u některých procesních úkonů. Žádný z těchto nedostatků však zatím nemění nic na důvodnosti vazby obou obviněných.

Protože se Nejvyšší soud s napadeným rozhodnutím Vrchního soudu v Praze o vazebních důvodech plně ztotožňuje, nemohly se stížnosti obviněných E. M. a T. S. N. setkat s úspěchem a nezbylo, než rozhodnout, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Trestní řízení proti obviněným trvá zatím dobu, která je přiměřená náročnosti projednávané věci, žádné nepřiměřené průtahy během tohoto řízení nebyly zjištěny.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. prosince 2006

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 18. December 2006