JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Tvo 24/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 22. srpna 2008 stížnost obviněného J. Č. proti usnesení Vrchního soudu v Praze, soudu pro mládež, ze dne 8. dubna 2008, sp. zn. 1 Tmo 4/2008, a rozhodl t a k t o :

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost obviněného J. Č. z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Praze, soudu pro mládež, ze dne 28. 12. 2007, sp. zn. 6 Tm 1/2007, byl obviněný J. Č. uznán vinným trestným činem vraždy podle § 219 odst. 1, 2 písm. b), h) tr. zák., spáchaným ve formě spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák., za který mu byl uložen výjimečný trest odnětí svobody v trvání sedmnácti roků, pro jehož výkon byl zařazen do věznice se zvýšenou ostrahou. Stejným rozsudkem bylo rozhodnuto o viněn a trestu obviněného mladistvého M. M.

Proti tomuto rozsudku podal obviněný J. Č. a další obviněný odvolání a trestní věc se v době rozhodování o vazbě obviněného J. Č. nacházela ve stadiu odvolacího řízení před Vrchním soudem v Praze.

Vrchní soud v Praze, soudu pro mládež, usnesením ze dne 8. 4. 2008, sp. zn. 1 Tmo 4/2008, podle § 71 odst. 4, 6 tr. řádu ponechal obviněného J. Č. ve vazbě z důvodu uvedeného v ustanovení § 67 písm. a) tr. řádu.

Proti tomuto usnesení podal obviněný J. Č. stížnost s odůvodněním, že soud rozhodl o jeho ponechání ve vazbě bez toho, aby se vypořádal se všemi rozhodnými skutečnostmi důležitými pro rozhodnutí. Vrchní soud nevzal v úvahu, že u obviněného J. Č. nebyly prokázány ani zjištěny skutečnosti, které by svědčily o tom, že by se chtěl vyhýbat trestnímu stíhání. Ve své stížnosti obviněný vyslovil nesouhlas s tím, že jsou v jeho trestní věci dány velmi silné důvody vedoucí k podezření, že by se na žalovaném jednání podílel, byť jako spolupachatel. V závěru navrhl, aby bylo napadené usnesení vrchního soudu zrušeno a on byl propuštěn z vazby na svobodu.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

O důvodnosti vazby obviněného J. Č. bylo v průběhu dosavadního řízení několikrát rozhodováno, naposledy napadeným usnesením vrchního soudu. Rozsudkem soudu prvního stupně byl obviněný uznán vinným zvlášť závažným trestným činem, za který mu byl uložen přísný nepodmíněný trest odnětí svobody. S ohledem na uložení tohoto trestu byla obava z vyhýbání se trestnímu řízení, ať již tím, že by mohl uprchnout, nebo tím, že by se mohl skrývat, i nadále reálná. V tomto směru je v souladu s nálezem Ústavního soudu ze dne 1. 4. 2004, sp. zn. III. ÚS 566/03, odůvodnění útěkové vazby hrozbou vysokým trestem. Pokud jde o obavu, že by se obviněný na svobodě vyhýbal trestnímu řízení, lze se v podrobnostech ztotožnit se zdůvodněním všech předchozích rozhodnutí, včetně odůvodnění napadeného usnesení vrchního soudu. Protože se Nejvyšší soud s tímto rozhodnutím i jeho výstižným odůvodněním plně ztotožňuje, nemohla se stížnost obviněného J. Č. setkat s úspěchem a nezbylo, než rozhodnout, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

V současné době jsou ovšem veškeré úvahy o důvodnosti vazby obviněného J. Č. nadbytečné, protože usnesením Vrchního soudu v Praze, soudu pro mládež, ze dne 24. 4. 2008, sp. zn. 1 Tmo 4/2008, byla trestní věc obviněného pravomocně skončena a nástupem do výkonu trestu vazba obviněnému končí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. srpna 2008

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 22. August 2008