JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Tvo 24/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 22. 4. 2002 stížnost obviněného J. P., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 3. 2002, sp. zn. 9 To 52/02, a rozhodl t a k t o :

Podle § 148 odst. 1 písm. a) tr. řádu s e stížnost obviněného J. P. z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka Liberec ze dne 6. 2. 2002, sp. zn. 53 T 55/2001, byl obviněný J. P. uznán vinným jako spolupachatel podle § 9 odst. 2 tr. zák. trestným činem úvěrového podvodu podle § 250b odst. 1, odst. 4 písm. b) tr. zák. ve znění zákona č. 265/2001 Sb. dílem dokonaný a dílem ve stadiu pokusu podle § 8 odst. 1 tr. zák., trestným činem násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci podle § 197a tr. zák., třemi trestnými činy zpronevěry podle § 248 odst. 1, odst. 2 tr. zák., dvěma trestnými činy vydírání podle § 235 odst. 1 tr. zák., trestným činem neoprávněného podnikání podle § 118 odst. 1 tr. zák., trestným činem podvodu podle § 250 odst. 1, odst. 2 tr. zák. ve stadiu pokusu podle § 8 odst. 1 tr. zák. a trestným činem podvodu podle § 250 odst. 1, odst. 2 tr. zák. a za to byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání pět a půl roku, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou.

Proti tomuto rozsudku podal obviněný odvolání a trestní věc se v současné době nachází ve stadiu odvolacího řízení před Vrchním soudem v Praze.

Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka Liberec ze dne 24. 1. 2002, sp. zn. 53 T 55/2001, byl obviněný podle § 71 odst. 5 tr. řádu z důvodů uvedených v § 67 písm. c) tr. řádu ponechán i nadále ve vazbě.

Usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 3. 2002, sp. zn. 9 To 52/02, bylo ke stížnosti obviněného usnesení krajského soudu podle § 149 odst. 1 tr. řádu zrušeno a podle § 71 odst. 4, odst. 6, odst. 7 tr. řádu rozhodnuto, že se obviněný J. P. z důvodů § 67 písm. c) tr. řádu ponechává ve vazbě. Obviněný byl přitom poučen, že proti výroku, jímž bylo usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem zrušeno, není přípustný další řádný opravný prostředek, zatímco proti výroku, kterým byl i nadále ponechán ve vazbě, může podat stížnost k Nejvyššímu soudu České republiky.

Obviněný na základě tohoto poučení podal proti výroku o ponechání ve vazbě stížnost, kterou zdůvodnil tím, že nebezpečí opakování trestné činnosti nelze neustále dovozovat z jeho odsouzení před deseti roky a navrhl, aby napadené rozhodnutí bylo zrušeno a aby byl propuštěn z vazby na svobodu.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost výroku napadeného usnesení, jakož i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

Obviněný se řídil nesprávným poučením. Vrchní soud v Praze v řízení podle § 147 odst. 1 tr. řádu přezkoumal postup Krajského soudu v Ústí nad Labem - Liberec při rozhodování podle § 71 odst. 5 tr. řádu, a protože tento postup neshledal jako správný, rozhodnutí, napadené stížností podle § 149 odst. 1 tr. řádu, zrušil. Za nedílnou část zrušovacího rozhodnutí je však nutno považovat i rozhodnutí nové, kterým Vrchní soud v Praze jako soud druhého stupně pochybení soudu prvního stupně napravil. Tímto rozhodnutím je výrok, jímž Vrchní soud v Praze podle § 71 odst. 4, odst. 6 tr. řádu obviněného i nadále ponechal ve vazbě. V tomto případě proto Vrchní soud v Praze nerozhodoval jako soud prvního stupně, ale jako soud druhého stupně. Vrchní soud tak svým postupem naplnil požadavek ustanovení § 71 odst. 4, odst. 6 tr. řádu, a protože přezkoumal všechna hlediska pro další trvání vazby, běží nová lhůta k posouzení důvodnosti vazby od tohoto rozhodnutí. Pokud Vrchní soud v Praze rozhodl i podle § 71 odst. 7 tr. řádu, nebyl tento postup na místě, stejně tak jako nebylo správné poučení o opravném prostředku. Protože se obviněný řídil nesprávným poučením, nebylo možné s jeho stížností naložit jinak než ji jako nepřípustnou zamítnout.

Ze všech těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. dubna 2002

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 22. April 2002