JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Tvo 23/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 30. 11. 2006 stížnost odsouzeného M. K., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12. 10. 2006, sp. zn. 11 To 48/2006, a rozhodl t a k t o :

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost odsouzeného M. K. z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 8. 2. 2006, sp. zn. 4 T 12/2005, ve spojení s rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 10. 7. 2006, sp. zn. 11 To 48/2006, byl odsouzený M. K. uznán vinným trestným činem nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 písm. c) tr. zák. a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání deseti let, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou, a k trestu vyhoštění na dobu neurčitou.

Podáním ze dne 3. 9. 2006 požádal odsouzený M. K. o doplnění protokolu o veřejném zasedání Vrchního soudu v Praze ze dne 10. 7. 2006, sp. zn. 11 To 48/2006.

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 12. 10. 2006, sp. zn. 11 To 48/2006, podle § 57 odst. 1 tr. řádu rozhodl, že se žádosti o doplnění protokolu nevyhovuje.

Proti tomuto usnesení podal obviněný stížnost, v níž znovu žádá „podrobný protokol – přepis z hlavního líčení 10. 7. 2006“, kdy mu bylo zasláno pouze torzo tohoto protokolu, a „závěrečné řeči advokátů a jejich návrhy, které byly předneseny na hlavním líčení 10. 7. 2006“.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

Vrchní soud v napadeném usnesení podrobně a naprosto přesně v souladu s ustanovením § 55b tr. řádu, ale i ustanovením § 55 tr. řádu a násl., pokud jde o náležitosti a potřeby protokolu, zdůvodňuje svůj postoj k návrhu odsouzeného. V odůvodnění napadeného rozhodnutí tak srozumitelně a věcně i právně naprosto správně vysvětluje procesní náležitosti protokolu o průběhu jednání před soudem, aby kdykoli v budoucnu dával potřebnou informaci o průběhu tohoto jednání.

Protože se Nejvyšší soud jako soud druhého stupně s tímto zdůvodněním zcela ztotožňuje a nemá k němu co dodat, nezbylo mu nic jiného, než na něj v plném rozsahu odkázat.

Za tohoto stavu se stížnost odsouzeného M. K. nemohla shledat s úspěchem, a proto jí bylo nutno jako nedůvodnou zamítnout.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. listopadu 2006

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 30. November 2006