JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Tvo 22/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 11. 8. 2008 stížnost obviněného M. L., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 26. 6. 2008, sp. zn. 4 To 44/2008, a rozhodl t a k t o :

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost obviněného M. L. z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 20. 3. 2008, sp. zn. 42 T 25/2007, byl obviněný M. L. uznán vinným trestným činem padělání a pozměňování peněz podle § 140 odst. 2 tr. zák. s přihlédnutím k ustanovení § 143 tr. zák. a pokusem trestného činu podvodu podle § 8 odst. 1 tr. zák. k § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zák. a odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání pěti let, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s dozorem, k trestu vyhoštění na dobu neurčitou a k povinnosti uhradit škodu. Stejným rozsudkem bylo rozhodnuto o vině a trestu obviněného Z. B.

Proti tomuto rozsudku podali oba obvinění odvolání a trestní věc obviněného M. L. se v současné době nachází ve stadiu odvolacího řízení před Vrchním soudem v Praze.

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 26. 6. 2008, sp. zn. 4 To 44/2008, podle § 71 odst. 4, 6 tr. řádu ponechal obviněného M. L. z důvodů § 67 písm. a), c) tr. řádu i nadále ve vazbě, podle § 72 odst. 3 tr. řádu zamítl žádost obviněného o propuštění z vazby na svobodu a podle § 73 odst. 1 písm. b) tr. řádu nepřijal jím nabízený písemný slib.

Proti tomuto usnesení podal obviněný M. L. stížnost s tím, že jeho vazba není důvodná, neboť u něj důvody vazby útěkové ani předstižné dány nejsou, a rád by si před nástupem do výkonu trestu obstaral na svobodě své osobní záležitosti. Žádá proto, aby bylo napadené usnesení vrchního soudu zrušeno, a on byl propuštěn z vazby na svobodu.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

Obviněný M. L. byl vzat do vazby usnesením Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 19. 1. 2007, sp. zn. 43 Nt 10/2007, z důvodů uvedených v § 67 písm. a), c) tr. řádu. O důvodnosti vazby obviněného pak bylo v průběhu dalšího řízení několikrát rozhodováno, naposledy usnesením Vrchního soudu v Praze, kterým byl ponechán i nadále ve vazbě, a kterým nebylo vyhověno jeho žádosti o propuštění z vazby a nebyla přijata ani jeho nabídka písemného slibu. Rozsudkem soudu prvního stupně byl obviněný uznán vinným závažnou trestnou činností, za kterou mu byl uložen přísný trest. Hrozba trestu, spolu s dosavadním způsobem života obviněného, zejména s ohledem na to, že se obviněný majetkové trestné činnosti již dříve dopustil, činí obavu, že by se na svobodě před přísným trestem skrýval a trestnou činnost, pro níž je stíhán, opakoval, zcela reálnou. Obava z toho, že se obviněný na svobodě bude chovat způsobem předvídaným v ustanovení § 67 písm. a), c) tr. řádu, je natolik silná a vzhledem k hrozícímu trestu a předchozímu počínání obviněného i reálná, že ji nelze rozptýlit ani nabízeným písemným slibem. V tomto směru je možno se ztotožnit s rozhodnutím vrchního soudu a na jeho odůvodnění lze v podrobnostech plně odkázat.

Trestní řízení proti obviněnému trvá zatím dobu, která je přiměřená náročnosti projednávané věci, žádné nepřiměřené průtahy během tohoto řízení nebyly zjištěny.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 11. srpna 2008

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 11. August 2008