JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Tvo 22/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 31. října 2006 stížnost obviněného V. P. , proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 14. 9. 2006, sp. zn. 2 To 122/2002, a rozhodl t a k t o :

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost obviněného V. P. z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě, pobočka Olomouc, ze dne 8. 3. 2002, sp. zn. 28 T 15/95, ve spojení s usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 10. 12. 2002, sp. zn. 2 To 122/2002, byl obviněný V. P. uznán vinným pokračujícím trestným činem podvodu podle § 250 odst. 1, 4 tr. zák. a odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání sedmi roků a šesti měsíců, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou, a k trestu zákazu činnosti na dobu sedmi roků.

Ústavní soud nálezem ze dne 6. 9. 2006, sp. zn. II. ÚS 535/03, usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 10. 12. 2002 zrušil a trestní věc obviněného V. P. se tak v době rozhodování o vazbě dostala do stadia odvolacího řízení před Vrchním soudem v Olomouci.

Usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 14. 9. 2006, sp. zn. 2 To 122/2002, byl obviněný V. P. podle § 68 odst. 1 tr. řádu z důvodu § 67 písm. a) tr. řádu vzat do vazby.

Proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci o vzetí do vazby podal obviněný V. P. stížnost.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

Obviněný V. P. byl rozsudkem soudu prvního stupně uznán vinným závažným pokračujícím trestným činem, za který mu byl uložen přísný nepodmíněný trest odnětí svobody. Zejména s ohledem na uložení tohoto trestu a na skutečnost, že se obviněný vyhýbal nástupu výkonu trestu uloženého mu rozsudkem Krajského soudu v Ostravě, pobočka Olomouc, ze dne 8. 3. 2002 ve spojení s usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 10. 12. 2002, byla obava z vyhýbání se trestnímu řízení, ať již tím, že by mohl uprchnout, nebo tím, že by se mohl skrývat, v době rozhodování o vazbě reálná. Protože se Nejvyšší soud s rozhodnutím vrchního soudu o vzetí obviněného do vazby plně ztotožňuje, nemohla se stížnost obviněného V. P. setkat s úspěchem a nezbylo, než rozhodnout, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

V současné době jsou ovšem úvahy o důvodnosti vazby obviněného V. P. bezpředmětné, protože rozsudkem Vrchního soudu v Olomouci ze dne 9. 10. 2006 byla trestní věc obviněného pravomocně skončena a obviněný by měl být převeden z vazby do výkonu trestu odnětí svobody.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. října 2006

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 31. October 2006