JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Tvo 22/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 18. 4. 2002 stížnost obviněných M. M., a S. V., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 26. 3. 2002, sp. zn. 4 To 28/02, a rozhodl t a k t o :

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu se stížnost obviněných M. M. a S. V. z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Plzni ze dne 7. 2. 2002, sp. zn. 33 T 3/2000, byli obvinění M. M. a S. V. uznáni vinnými trestným činem podvodu podle § 250 odst. 1, odst. 4 tr. zák. a za to byli odsouzeni k trestu odnětí svobody na sedm let, pro jehož výkon byli zařazeni do věznice s dozorem. Dále jim byla uložena povinnost nahradit způsobenou škodu ve výši 21.559.275,- Kč.

Proti tomto rozhodnutí bylo podáno odvolání. Veřejné zasedání k projednání podaných odvolání je Vrchním soudem v Praze nařízeno na den 2. 5. 2002.

Oba obvinění byli vzati do vazby usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 21. 8. 2001, sp. zn. 33 T 3/2000, z důvodů uvedených v § 67 odst. 1 písm. a), b) tr. řádu. V současné době jsou ve vazbě už jen z důvodů § 67 písm. a) tr. řádu. O vazbě obviněných bylo několikrát rozhodováno, naposledy napadeným usnesením.

Usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 26. 3. 2002, sp. zn. 4 To 28/02, byli podle § 71 odst. 4, odst. 6 tr. řádu obvinění M. M. a S. V. ponecháni nadále ve vazbě, neboť důvod vazby podle § 67 písm. a) tr. řádu u nich stále trvá.

Proti tomuto usnesení podali oba obvinění stížnost, kterou v podstatě shodně odůvodňují zpochybněním důvodů vazby podle § 67 písm. a) tr. řádu a navrhli, aby napadené rozhodnutí bylo zrušeno, a aby byli propuštěni z vazby na svobodu.

Nejvyšší soud z podnětu podaných stížností přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost výroku napadeného usnesení, jakož i řízení, které mu předcházelo, a shledal, že stížnost žádného z obviněných není důvodná.

Proti obviněným je vedeno trestní stíhání pro závažnou trestnou činnost. Toto stíhání se v současné době nachází ve stádiu řízení před odvolacím soudem. S ohledem na právní posouzení žalovaného skutku, jsou oba obvinění ohroženi tak vysokou trestní sazbou, že i nadále trvá obava, že by se mohli na svobodě trestnímu stíhání a následně i trestu vyhýbat. Z tohoto pohledu se jeví další vazba obou obviněných ve smyslu § 67 písm. a) tr. řádu důvodná. Řízení před soudem přitom až dosud probíhá bez zbytečných průtahů.

Nejvyšší soud se v tomto směru zcela shoduje s důvody, které v napadeném usnesení rozvedl vrchní soud a v podrobnostech na ně odkazuje.

Ze všech těchto důvodů se stížnost žádného z obviněných nemohla shledat s úspěchem a nezbylo, než rozhodnout, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. dubna 2002

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 18. April 2002