JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Tvo 21/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 15. 7. 2008 stížnost obviněného M. K. proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 3. 6. 2008, sp. zn. 11 To 53/2008, a rozhodl t a k t o :

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost obviněného M. K. z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 30. 1. 2008, sp. zn. 2 T 6/2007, byl obviněný M. K. uznán vinným pokračujícím trestným činem nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 písm. c) tr. zák., spáchaného ve spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák., za který mu byl uložen trest odnětí svobody v délce trvání dvanácti let, pro jehož výkon byl zařazen do věznice se zvýšenou ostrahou, a trest propadnutí věci. Stejným rozsudkem bylo rozhodnuto o vině a trestu obviněného V. B.

Proti tomuto rozsudku podali oba obvinění odvolání a trestní věc byla předložena Vrchnímu soudu v Praze, jako soudu odvolacímu.

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 3. 6. 2008, sp. zn. 11 To 53/2008, podle § 71 odst. 4, 6 tr. řádu ponechal obviněného M. K. z důvodu uvedeného v ustanovení § 67 písm. a) tr. řádu nadále ve vazbě.

Proti tomuto usnesení podal obviněný M. K. stížnost, v níž uvádí, že je nevinen, a ohledně důvodů jeho vazby odkazuje na své dřívější podání.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

O důvodnosti vazby obviněného M. K. bylo v průběhu dosavadního řízení několikrát rozhodováno, naposledy napadeným usnesením vrchního soudu. Rozsudkem soudu prvního stupně byl obviněný uznán vinným zvlášť závažným trestným činem, za který mu byl uložen přísný nepodmíněný trest odnětí svobody. S ohledem na uložení tohoto trestu byla obava z vyhýbání se trestnímu řízení, ať již tím, že by mohl uprchnout, nebo tím, že by se mohl skrývat, v době rozhodování o vazbě reálná. V tomto směru je v souladu s nálezem Ústavního soudu ze dne 1. 4. 2004, sp. zn. III. ÚS 566/03, odůvodnění útěkové vazby hrozbou vysokým trestem. Pokud jde o obavu, že by se obviněný na svobodě vyhýbal trestnímu řízení, lze se v podrobnostech ztotožnit se zdůvodněním všech předchozích rozhodnutí, včetně odůvodnění napadeného usnesení vrchního soudu. Protože se Nejvyšší soud s tímto rozhodnutím i jeho výstižným odůvodněním plně ztotožňuje, nemohla se stížnost obviněného M. K. setkat s úspěchem a nezbylo, než rozhodnout, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

V současné době jsou ovšem úvahy o důvodnosti vazby obviněného M. K. zbytečné, protože rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 16. 6. 2008, sp. zn. 11 To 53/2008, byla trestní věc obviněného pravomocně skončena a obviněný by měl být převeden z vazby do výkonu trestu odnětí svobody.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 15. července 2008

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 15. July 2008