JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Tvo 20/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 30. 6. 2008 stížnost obviněného P. N. , proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 6. 5. 2008, sp. zn. 10 To 19/2008, a rozhodl t a k t o :

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost obviněného P. N. z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 11. 1. 2008, sp. zn. 1 T 18/2007, byl obviněný P. N. uznán vinným pokusem trestného činu loupeže podle § 8 odst. 1 tr. zák. k § 234 odst. 1, 2 písm. a) tr. zák. ve spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák., trestným činem porušování domovní svobody podle § 238 odst. 1, 2, 3 tr. zák. a trestným činem nedovoleného ozbrojování podle § 185 odst. 1 tr. zák. a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání šesti let, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou, a podle § 73 odst. 1 písm. c) tr. zák. bylo uloženo zabrání věci. Stejným rozsudkem bylo rozhodnuto o vině a trestu obviněných F. K. a A. W.

Proti tomuto rozsudku podali odvolání obvinění P. N. a F. K. a v neprospěch obviněných i krajský státní zástupce a trestní věc byla předložena Vrchnímu soudu v Praze, jako soudu odvolacímu.

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 6. 5. 2008, sp. zn. 10 To 19/2008, podle § 72 odst. 3 tr. řádu zamítl žádost obviněného P. N. o propuštění z vazby na svobodu.

Proti tomuto usnesení podal obviněný stížnost s tím, že nesouhlasí s názorem vrchního soudu, že mu s ohledem na odvolání krajského státního zástupce hrozí uložení přísnějšího trestu, a jestliže mu tedy uložení trestu odnětí svobody ve výměře kolem osmi let nehrozí, neexistuje v jeho případě při naprosté absenci jiných důvodů důvod vazby útěkové. Navíc namítá, že písemný slib ve smyslu § 73 odst. 1 písm. b) tr. řádu, který vrchnímu soudu v souvislosti se žádostí o propuštění z vazby nabídl, a jež nebyl přijat s poukazem na to, že tento slib obviněný vlastně neučinil, je založen v trestním spise a dle jeho přesvědčení je nadále platný, neboť nikdy nebyl odvolán ani zrušen, a má za to, že nebylo nutné jej opětovně před Vrchním soudem v Praze činit. Dále ve své stížnosti poukazuje na svůj tíživý zdravotní stav, kdy na Klinice popáleninové medicíny by měl absolvovat lékařský výkon označen jako rekonstrukce obličeje, s tím, že žádá Nejvyšší soud, aby k tomuto přihlédl, když je mu jasné, že po nástupu do výkonu trestu bude šance na jeho úspěšnou léčbu velmi malá.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

O důvodnosti vazby obviněného P. N. bylo v průběhu dosavadního řízení opakovaně rozhodováno, naposledy napadeným usnesením Vrchního soudu v Praze, kterým byla zamítnuta jeho žádost o propuštění z vazby na svobodu. Obviněný je stíhán pro závažnou trestnou činnost a s ohledem na odvolání státního zástupce v jeho neprospěch je stále ohrožen vysokým trestem odnětí svobody a názor obviněného na to, zda-li mu může k odvolání státního zástupce být trest zpřísněn, či nikoliv je v tomto směru nepodstatný. Na důvodnosti útěkové vazby obviněného se v průběhu celého řízení nic nezměnilo, a tak lze, pokud jde o obavu z vyhýbání se trestnímu řízení, ať již tím, že by mohl uprchnout nebo se skrývat, odkázat na zdůvodnění všech předchozích rozhodnutí, včetně napadeného usnesení vrchního soudu. Za tohoto stavu nemůže ani písemný slib obviněného rozptýlit důvodnou obavu z možného maření dalšího trestního řízení, a je proto bezpředmětné se jím zabývat. Rozhodnutí o možnostech a nutnosti lékařského zákroku je za podmínek důvodnosti vazby obviněného v kompetenci zdravotnického zařízení vězeňské služby.

Protože se Nejvyšší soud s napadeným rozhodnutím vrchního soudu plně ztotožňuje, nemohla se stížnost obviněného P. N. setkat s úspěchem a nezbylo, než rozhodnout, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Trestní řízení proti obviněnému trvá zatím dobu, která je přiměřená náročnosti shromáždění důkazů, žádné nepřiměřené průtahy během tohoto řízení nebyly zjištěny.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. června 2008

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 30. June 2008