JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Tvo 20/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 31. 10. 2006 stížnost odsouzeného S. V., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 24. 8. 2006, sp. zn. 2 To 43/2006, a rozhodl t a k t o :

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost odsouzeného S. V. z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 30. 5. 2006, sp. zn. 6 T 118/2002, byla podle § 152 odst. 1 písm. b) tr. řádu a § 155 odst. 1 tr. řádu odsouzenému S. V. uložena povinnost nahradit České republice - Krajskému soudu v Praze náhradu odměny a hotových výdajů, jež stát uhradil jeho ustanovenému obhájci.

Stížnost odsouzeného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. 5. 2006 byla usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 28. 6. 2006, sp. zn. 2 To 43/2006, podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu zamítnuta.

Vrchní soud v Praze vydal dne 24. 8. 2006 pod č. j. 2 To 43/2006-9 a 2 To 43/2006-10 opravná usnesení ohledně úvodní věty výroku písemného vyhotovení usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 28. 6. 2006, sp. zn. 2 To 43/2006, a ohledně specifikace předmětu jednání písemného vyhotovení protokolu o neveřejném zasedání konaném u Vrchního soudu v Praze dne 28. 6. 2006 pod sp. zn. sp. zn. 2 To 43/2006.

Proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 24. 8. 2006, č. j. 2 To 43/2006-9, podal odsouzený S. V. stížnost, v níž opětovně, stejně jako ve své stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. 5. 2006, namítá, že doba na vymáhání náhrady a hotových výdajů pro jeho obhájce byla vůči němu dle § 101 občanského zákoníku promlčena.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného výroku i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

Stížnost odsouzeného S. V. svým obsahem nesměřuje proti výroku opravného usnesení vrchního soudu, ale proti výroku a zdůvodnění usnesení, které bylo napadeným usnesením opraveno a proti němuž není opravný prostředek přípustný. Výroku opravného usnesení nelze nic vytknout a jak už bylo uvedeno, odsouzený přímo tomuto usnesení také nic nevytýká. Za tohoto stavu se ovšem nemohla stížnost odsouzeného S. V., kterou fakticky napadá výrok pravomocného rozhodnutí, shledat s úspěchem, a proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. října 2006

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 31. October 2006