JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Tvo 2/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 31. 1. 2008 stížnost obviněného A. K. proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 9. 1. 2008, sp. zn. 7 To 1/2008, a rozhodl t a k t o :

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost obviněného A. K. z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 5. 4. 2005, sp. zn. 47 T 2/2005, ve spojení s usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 6. 9. 2005, sp. zn. 7 To 84/2005, byl obviněný A. K. uznán vinným trestným činem vraždy podle § 219 odst. 1, 2 písm. h) tr. zák. a trestným činem maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 1 písm. b) tr. zák. a odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání patnácti roků, pro jehož výkon byl zařazen do věznice se zvýšenou ostrahou, a k trestu vyhoštění na dobu neurčitou. Stejným rozsudkem bylo rozhodnuto o vině a trestu obviněného V. V.

O dovolání obou obviněných proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 6. 9. 2005, sp. zn. 7 To 84/2005, rozhodl Nejvyšší soud usnesením ze dne 15. 2. 2006, sp. zn. 3 Tdo 65/2006, tak, že je podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. řádu odmítl.

Ústavní soud nálezem ze dne 17. 12. 2007, sp. zn. I. ÚS 375/06, ve vztahu k obviněnému A. K. v částech týkajících se trestného činu vraždy usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 2. 2006, sp. zn. 3 Tdo 65/2006, a usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 6. 9. 2005, sp. zn. 7 To 84/2005, zrušil a trestní věc obviněného A. K. se tak vrátila do stadia odvolacího řízení před Vrchním soudem v Praze.

Usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 9. 1. 2008, sp. zn. 7 To 1/2008, byl obviněný A. K. podle § 314j tr. řádu z důvodu § 67 písm. a) tr. řádu vzat do vazby.

Proti usnesení Vrchního soudu v Praze o vzetí do vazby podal obviněný A. K. ihned po jeho vyhlášení do protokolu stížnost, kterou dosud blíže nezdůvodnil.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

Obviněný A. K. byl rozsudkem soudu prvního stupně uznán vinným mimořádně závažným trestným činem, za který mu byl uložen přísný nepodmíněný trest odnětí svobody. S ohledem na uložení tohoto trestu existuje u obviněného stále důvodná obava z vyhýbání se trestnímu řízení. V tomto směru je v souladu s nálezem Ústavního soudu ze dne 1. 4. 2004, sp. zn. III. ÚS 566/03, odůvodnění útěkové vazby hrozbou vysokým trestem. Protože se Nejvyšší soud s rozhodnutím vrchního soudu o vzetí obviněného do vazby plně ztotožňuje, nemohla se stížnost obviněného A. K. setkat s úspěchem a nezbylo, než rozhodnout, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Jen pro úplnost je nutno uvést, že Vrchní soud v Praze ve výroku napadeného usnesení při rozhodování o vazbě obviněného A. K. zřejmě omylem nesprávně použil ustanovení § 314j tr. řádu namísto § 314k odst. 1 tr. řádu. Nejedná se však o chybu, která by činila postup Vrchního soudu v Praze nezákonným, jelikož z odůvodnění napadeného usnesení je jednoznačně patrné, jakými ustanoveními trestního řádu se Vrchní soud v Praze při rozhodování o vazbě obviněného řídil.

Trestní řízení proti obviněnému trvá zatím dobu, která je přiměřená náročnosti projednávané věci, žádné nepřiměřené průtahy během tohoto řízení nebyly zjištěny.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. ledna 2008

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 31. January 2008