JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Tvo 19/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal v neveřejném zasedání konaném dne 29. 3. 2002 v trestní věci obviněného D. M. stížnost tlumočníka M. K., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 11. 2. 2002, sp. zn. 10 To 103/01, a rozhodl t a k t o :

Podle § 149 odst. 1 písm. a) tr. řádu s e usnesení Vrchního soudu v Praze vedené pod sp. zn. 10 To 103/01 z r u š u j e .

Podle § 29 odst. 1 tr. řádu s e M. K. p ř i z n á v á odměna za tlumočení před Vrchním soudem v Praze u veřejného zasedání konaného dne 27. 9. 2001 a náhrada hotových výloh v této výši:

Příprava na tlumočení 4hod. .............. 500,- Kč

Tlumočení u veřejného zasedání 2 hod. ..... 250,- Kč

Stravné .....................................60,- Kč

Jízdné ČSAD a MHD ..........................174,- Kč

celkem ................................... 984,- Kč

O d ů v o d n ě n í :

Tlumočník M. K. byl přibrán k tlumočení z jazyka albánského do českého a naopak v trestní věci obviněného D. M. vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 10 To 103/01. Tlumočnický úkon vykonal při odvolacím veřejném zasedání dne 27. 9. 2001 v době od 9.00 hod. do 10.30 hod.

Usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 11. 2. 2002, sp. zn. 10 To 103/01, byla M. K. podle § 29 odst. 1 tr. řádu přiznána odměna za tlumočení a náhrada hotových výloh v celkové výši 484,- Kč.

Podáním ze dne 18. 2. 2002, které podle obsahu nutno považovat za řádně a včas podanou stížnost proti usnesení Vrchního soudu v Praze, vyslovil M. K. svoji nespokojenost s výší přiznaného tlumočného. Nesouhlasí s tím, že nebyl odměněn za 4 hodiny přípravy na tlumočení, a že mu nebylo přiznáno 50% navýšení za kosovský dialekt. Pro případ, že by jeho námitkám nebylo vyhověno navrhl, aby si Vrchní soud ponechal i těch 250,- Kč za tlumočení, a příště si vybral levnějšího tlumočníka a hned poskytl i jeho telefonní číslo.

Nejvyšší soud z podnětu stížnosti tlumočníka přezkoumal v rozsahu § 147 odst. 1 písm. a), b) tr. řádu napadený výrok i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

Přes určité invektivy vůči Vrchnímu soudu v Praze je podání M. K. ze dne 18. 2. 2002 nutno považovat za řádný opravný prostředek podaný ve prospěch stěžovatele. M. K. tlumočnický výkon podal až před odvolacím soudem. Před nalézacím soudem byla jako tlumočnice ustanovena a tlumočnické úkony provedla D. K. Z vyúčtování tlumočnických úkonů a z rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem je zřejmé, že této tlumočnici byla vždy přiznána i odměna za přípravu k tlumočení. Za tohoto stavu se jeví námitka M. K. důvodná. M. K. do řízení vstoupil, až ve stadiu odvolacího řízení, a bylo tedy na místě, aby se k provedení tlumočnického úkonu řádně připravil. Na tlumočníkovi lze jen stěží požadovat, aby hodnověrným způsobem přesně doložil, jak má dlouho tato příprava trvat. V porovnání s obsahem trestního spisu a již dříve vyúčtovanými náklady za přípravu tlumočení D. K. se jeví požadavek M. K. na odměnu za 4 hodiny jako přiměřený. Naproti tomu se nejeví opodstatněný požadavek na příplatek za kosovský dialekt. Stejný tlumočnický úkon totiž prováděla už D. K. a za celou dobu tlumočení před nalézacím soudem potřeba příplatku za tento dialekt nevznikla.

Za tohoto stavu považoval Nejvyšší soud považoval stížnost M. K. za důvodnou jen ve shora naznačeném směru. Protože shromážděné důkazy dávají možnost, aby Nejvyšší soud, jako soud druhého stupně, sám ve věci rozhodl, bylo napadené usnesení podle 149 odst. 1 písm. a) tr. řádu zrušeno a podle § 29 odst. 1 tr. řádu rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. března 2002

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 29. March 2002