JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Tvo 18/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 31. 10. 2006 stížnost obviněného M. V. , proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 21. 9. 2006, sp. zn. 6 To 79/2006, a rozhodl t a k t o:

Podle § 148 odst. 1 písm. a) tr. řádu s e stížnost obviněného M. V. z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 21. 9. 2006, sp. zn. 6 To 79/2006, byla podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu zamítnuta stížnost obviněného M. V. proti usnesení státního zástupce Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, pobočka v Ostravě, ze dne 21. 8. 2006, sp. zn. 4 VZV 2/2006, kterým bylo podle § 71 odst. 4 tr. řádu, za použití § 73b odst. 2 tr. řádu, rozhodnuto o ponechání obviněného M. V. z důvodu § 67 písm. c) tr. řádu ve vazbě. Dalším výrokem Vrchní soud v Olomouci podle § 73 odst. 1 písm. b) tr. řádu a contrario a podle § 73 odst. 1 písm. c) tr. řádu a contrario nepřijal nabídku písemného slibu obviněného M. V. , ani jeho návrh na dohled probačního úředníka. Obviněný byl přitom poučen, že proti výroku o nepřijetí náhrad vazby je přípustná stížnost.

Na základě tohoto poučení podal obviněný M. V. proti výroku usnesení Vrchního soudu v Olomouci o nepřijetí písemného slibu a dohledu probačního úředníka stížnost.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného výroku i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

Obviněný se řídil nesprávným poučením soudu. Vrchní soud v Olomouci rozhodoval jako věcně i místně příslušný soud druhého stupně oprávněný k přezkoumání usnesení státního zástupce Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, pobočka v Ostravě, ze dne 21. 8. 2006, kterým byl podle § 71 odst. 4 tr. řádu, za použití § 73b odst. 2 tr. řádu z důvodu uvedeného v § 67 písm. c) tr. řádu obviněný M. V. ponechán i nadále ve vazbě. Jako orgán druhého stupně přitom postupem podle § 147 odst. 1 tr. řádu nepřezkoumává z podnětu podané stížnosti napadené usnesení pouze z hlediska důvodnosti další vazby, ale i z hlediska účinnosti institutů, kterými by bylo možno vazbu obviněného nahradit. Protože vrchní soud ve svém rozhodnutí označil další vazbu obviněného M. V. za důvodnou a vyloučil možnost jejího nahrazení písemným slibem i dohledem probačního úředníka, posuzoval otázku vazby komplexně v jednom řízení, a to v řízení přezkumném. Vrchní soud tedy své rozhodnutí učinil jako orgán oprávněný projednat stížnost obviněného, tedy jako soud druhého stupně, a proto proti tomuto rozhodnutí není přípustný další řádný opravný prostředek.

Z toho důvodu bylo rozhodnuto, jak je výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. října 2006

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 31. October 2006