JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Tvo 18/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal v neveřejném zasedání konaném dne 21. 3. 2002 v trestní věci obviněného S. B. stížnost obhájce JUDr. J. P., advokáta, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 14. 11. 2001, sp. zn. 9 To 118/01, a rozhodl t a k t o :

Podle § 149 odst. 1 písm. b) tr. řádu s e usnesení Vrchního soudu v Praze vedené pod sp. zn. 9 To 118/01 z r u š u j e a věc s e v r a c í soudu prvního stupně, aby ji v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 14. 11. 2001, sp. zn. 9 To 118/01, byl podle § 66 odst. 3 tr. řádu JUDr. J. P. předán ke kárnému postihu příslušnému orgánu České advokátní komory s odůvodněním, že jako právní zástupce obviněného se bez omluvení nezúčastnil veřejného zasedání a zmařil tak jednání před odvolacím soudem.

Proti tomuto usnesení podal obhájce v zákonné lhůtě stížnost, ve které poukazuje na skutečnost, že od 14. 11. 2001 již nebyl právním zástupcem obviněného S. B., neboť mu byl rozhodnutím ČAK v Praze na dobu jednoho roku pozastaven výkon advokacie, což v červenci 2001 soudu písemně oznámil. Proto navrhl, aby napadené usnesení bylo zrušeno.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost výroku napadeného usnesení i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k následujícímu závěru.

Pořádkové opatření podle § 66 odst. 3 tr. řádu bylo uloženo předsedou senátu bez jednání, a tak obhajobu JUDr. J. P. bylo možno prověřit až před soudem druhého stupně. V daném případě ovšem námitka uplatněná ve stížnosti JUDr. J. P. nemá ve spisu Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka Liberec, sp. zn. 28 T 65/2000, oporu. Ze spisového materiálu není patrno, že by JUDr. J. P. byl už dne 14. 11. 2001 pozastaven výkon advokacie, a že by o tomto soud informoval. Ze stejného materiálu se naopak podává, že se Vrchní soud v Praze, jako soud odvolací, o postavení výkonu advokacie JUDr. J. P. dozvěděl až po zmaření veřejného zasedání, takže příslušné kroky k odstranění tohoto nedostatku učinil až po tomto zjištění. Na druhé straně však existuje možnost, že JUDr. J. P. má k dispozici důkaz, že soud o svém pozastavení výkonu advokacie informoval řádně a včas. Tuto skutečnost je nutno ověřit vyžádáním tohoto důkazu, případně výslechem JUDr. J. P. Protože v tomto směru je zatím dokazování neúplné a soud druhého stupně v této zásadní okolnosti nechce nahrazovat činnost soudu prvního stupně, bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno, přičemž je na soudu prvního stupně, aby postupoval ve shora naznačeném směru.

Za tohoto stavu bylo rozhodnuto, jak je ve výroku usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 21. března 2002

Předseda senátu:

JUDr. Pavel K u č e r a

Vydáno: 21. March 2002