JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Tvo 17/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného P D., projednal v neveřejném zasedání konaném dne 20. 10. 2006 stížnost státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Olomouci proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 31. 8. 2006, sp. zn. 4 To 57/2006, a rozhodl t a k t o :

Podle § 149 odst. 1 písm. a) tr. řádu s e výrok I. usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 31. 8. 2006, sp. zn. 4 To 57/2006, kterým se obviněný P. D. podle § 71 odst. 4, 6, 7 tr. řádu propouští z vazby na svobodu, z r u š u j e .

Podle § 72 odst. 1 tr. řádu s e obviněný P. D. p o n e c h á v á ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 20. 6. 2006, sp. zn. 43 T 15/2005, byl obviněný P. D. uznán vinným trestným činem znásilnění podle § 241 odst. 1, 4 tr. zák. a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání dvanácti roků, pro jehož výkon byl zařazen do věznice se zvýšenou ostrahou, a k povinnosti nahradit škodu. Stejným rozsudkem bylo rozhodnuto o vině a trestu obviněného M. S.

Proti rozsudku Krajského soudu v Brně podali odvolání oba obvinění a v jejich neprospěch i krajská státní zástupkyně a trestní věc byla předložena Vrchnímu soudu v Olomouci jako soudu odvolacímu. O odvolání obviněných a krajské státní zástupkyně nebylo zatím rozhodnuto.

Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 31. 8. 2006, sp. zn. 4 To 57/2006, podle § 71 odst. 4, 6, 7 tr. řádu propustil obviněného P. D. z vazby na svobodu s tím, že u něj sice i nadále trvá důvod vazby útěkové, ale důvodem jeho propuštění je, že při předchozím rozhodování o jeho ponechání ve vazbě podle § 71 odst. 4, 6 tr. řádu rozhodnutím Krajského soudu v Brně ze dne 24. 5. 2006 byla překročena zákonná tříměsíční lhůta. Vrchní soud současně rozhodl i o vazbě obviněného M. S.

Proti výroku o propuštění obviněného P. D. z vazby podala v zákonné lhůtě stížnost státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, kterou zdůvodnila tím, že Vrchní soud v Olomouci nebyl oprávněn při rozhodování o dalším ponechání obviněného ve vazbě přezkoumávat zákonnost předchozího vazebního rozhodnutí. A protože u obviněného důvody vazby trvají navrhla, aby Nejvyšší soud napadený výrok usnesení vrchního soudu zrušil a sám ve věci rozhodl, že se obviněný P. D. z důvodu § 67 písm. a) tr. řádu nadále ponechává ve vazbě.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného výroku i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

Vrchní soud v Olomouci o dalším trvání vazby obviněného P. D. rozhodoval jako nalézací soud prvního stupně, a jako takovému mu nepříslušelo přezkoumávat zákonnost předchozích rozhodnutí o vazbě, ale toliko, zda důvody vazby obviněného dosud trvají, a zda existují zákonné podmínky pro její prodloužení (rozh. č. 47/1998 Sb. rozh. tr.). Pokud se zabýval hodnocením procesního postupu a pouze z chyb, které v tomto řízení zjistil, dospěl k závěru o propuštění obviněného z vazby, zvolil postup, který mu nepřísluší, neboť jak už bylo uvedeno, nemůže přezkoumávat zákonnost žádného předchozího pravomocného rozhodnutí. Pro rozhodnutí nalézacího soudu je rozhodující výlučně zjištění, zda-li důvody vazby i nadále trvají, a zda zde existují podmínky pro její prodloužení. V tomto směru také zjištění nalézacího soudu koresponduje s jeho závěrem, že obviněného důvody vazby trvají i nadále a jsou splněny i formální podmínky pro její prodloužení. Za tohoto stavu Nejvyššímu soudu nezbylo, než napadený výrok zrušit a ve smyslu § 149 odst. 1 písm. a) tr. řádu ve věci obviněného P. D. rozhodnout.

Obviněný P. D. byl Krajským soudem v Brně uznán vinným mimořádně závažným trestným činem a odsouzen k přísnému nepodmíněnému trestu odnětí svobody a v rámci odvolacího řízení bude projednáno nejen jeho odvolání, ale i odvolání krajské státní zástupkyně v jeho neprospěch. S ohledem na stadium řízení, ve kterém se trestní věc nachází, jsou zde stále důvody pro ponechání obviněného ve vazbě podle § 67 písm. a) tr. řádu, neboť obava, že by se obviněný vyhýbal skončení trestního řízení, případně nástupu přísného nepodmíněného trestu, je více než důvodná.

Ze všech těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 20. října 2006

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 20. October 2006