JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Tvo 16/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 30. května 2008 stížnost obviněného M. H., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 10. 4. 2008, sp. zn. 2 To 27/2008, a rozhodl t a k t o :

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost obviněného M. H. z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 15. 1. 2008, sp. zn. 49 T 16/2007, byl obviněný M. H. uznán vinným pokračujícím trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 písm. d), e), odst. 2 tr. zák., trestným činem loupeže podle § 234 odst. 1 tr. zák. a pokusem trestného činu ublížení na zdraví podle § 8 odst. 1 tr. zák., § 222 odst. 1 tr. zák. a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání osmi roků, pro jehož výkon byl zařazen do věznice se zvýšenou ostrahou, a k povinnosti nahradit škodu.

Proti tomuto rozsudku podal odvolání obviněný, v jeho prospěch i jeho sestra, rodiče a prarodiče a v neprospěch obviněného státní zástupce a trestní věc se v době rozhodování o vazbě obviněného M. H. nacházela ve stadiu odvolacího řízení před Vrchním soudem v Praze.

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 10. 4. 2008, sp. zn. 2 To 27/2008, podle § 73 odst. 1 písm. b) tr. řádu zamítl návrh obviněného na nahrazení vazby dohledem probačního úředníka, podle § 73a odst. 2 písm. a) tr. řádu zamítl návrh na nahrazení vazby peněžitou zárukou, podle § 72 odst. 3 tr. řádu zamítl žádost obviněného o propuštění z vazby a podle § 71 odst. 4, 7 tr. řádu ponechal obviněného M. H. nadále ve vazbě.

Proti tomuto usnesení podal obviněný M. H. stížnost s tím, že napadené usnesení je co do odůvodnění existence jeho vazebního důvodu i nabízených náhrad vazby kusé, a má zato, že jeho vazební důvod je možné nahradit nabízenou peněžitou zárukou. Proto navrhuje, aby Nejvyšší soud napadené usnesení vrchního soudu zrušil a věc mu vrátil k novému projednání a rozhodnutí.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného usnesení i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

Obviněný M. H. je stíhán pro závažnou trestnou činnost. O důvodnosti jeho vazby bylo v průběhu dosavadního řízení opakovaně rozhodováno, naposledy napadeným usnesením Vrchního soudu v Praze, kterým byl ponechán ve vazbě, neboť u něj byl i nadále shledán důvod vazby předstižné, a kterým byly zamítnuty nabízené náhrady vazby. Rozsudkem soudu prvního stupně byl obviněnému uložen přísný nepodmíněný trest odnětí svobody. S ohledem na charakter žalované trestné činnosti, stejně jako trestní minulost obviněného, byla v době rozhodování o vazbě obava, že by obviněný v případě propuštění na svobodu trestnou činnost opakoval, zcela reálná. Obava z toho, že by se obviněný M. H. na svobodě choval způsobem předvídaným v ustanovení § 67 písm. c) tr. řádu byla natolik důvodná, že vazební důvod nemohl být nahrazen ani nabízeným dohledem probačního úředníka nebo peněžitou zárukou. V tomto směru lze odkázat na zdůvodnění všech předchozích rozhodnutí, včetně výroku i odůvodnění napadeného usnesení vrchního soudu.

I když je napadené rozhodnutí stručné, obsahuje všechny údaje, které jsou nutné k posouzení důvodnosti dalšího trvání vazby obviněného, stejně jako k posouzení možnosti nahrazení vazby některou z nabízených náhrad. Protože se Nejvyšší soud s napadeným rozhodnutím Vrchního soudu v Praze o vazebních důvodech plně ztotožňuje, nemohla se stížnost obviněného M. H. setkat s úspěchem a nezbylo, než rozhodnout, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

V současné době jsou ovšem veškeré úvahy o důvodnosti vazby obviněného M. H. zbytečné, protože rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 24. 4. 2008 byla trestní věc obviněného pravomocně skončena a nástupem do výkonu trestu vazba obviněnému končí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. května 2008

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 30. May 2008