JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Tvo 16/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 27. září 2006 stížnost obviněného F. G., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 7. 2006, sp. zn. 11 To 77/2006, a rozhodl t a k t o :

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost obviněného F. G. z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Plzni ze dne 17. 2. 2006, sp. zn. 3 T 13/2004, byl obviněný F. G. uznán vinným pokračujícím trestným činem nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 písm. c) tr. zák. a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání dvanácti a půl roku, pro jehož výkon byl zařazen do věznice se zvýšenou ostrahou. Stejným rozsudkem bylo rozhodnuto o vině a trestu obviněných J. J., P. N. a M. S.

Proti tomuto rozsudku podal odvolání obviněný F. G. a v neprospěch jeho a obviněných P. N. a M. S. i krajská státní zástupkyně a trestní věc se v době rozhodování o vazbě obviněného F. G. nacházela ve stadiu odvolacího řízení před Vrchním soudem v Praze.

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 21. 7. 2006, sp. zn. 11 To 77/2006, podle § 72 odst. 3 tr. řádu zamítl žádost obviněného F. G. o propuštění z vazby, podle § 73a odst. 2 písm. b) tr. řádu nepřijal nabídku peněžité záruky učiněnou manželkou obviněného A. G. a podle § 73 odst. 1 písm. a) tr. řádu ani její nabídku převzetí záruky za další chování obviněného, podle § 73 odst. 1 písm. b) tr. řádu nepřijal nabídnutý písemný slib obviněného a podle § 73 odst. 1 písm. c) tr. řádu ani návrh na nahrazení vazby obviněného dohledem probačního úředníka.

Proti všem výrokům usnesení Vrchního soudu v Praze podal obviněný F. G. stížnost, v níž rozsáhle polemizuje se závěry vrchního soudu o existenci jeho vazebních důvodů a pro nepřezkoumatelnost napadeného usnesení navrhuje, aby bylo celé stížnostním soudem zrušeno a vráceno soudu prvního stupně k novému projednání a rozhodnutí.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

O důvodnosti vazby obviněného F. G. bylo v průběhu dosavadního řízení opakovaně rozhodováno, naposledy usnesením Vrchního soudu v Praze. Rozsudkem soudu prvního stupně byl obviněný uznán vinným závažným pokračujícím trestným činem, jehož se měl dopustit patnácti útoky, za který mu byl uložen přísný nepodmíněný trest odnětí svobody. Zejména s ohledem na uložení tohoto trestu, byť nepravomocného, a na charakter žalovaného jednání byla obava z vyhýbání se trestnímu řízení, ať již tím, že by mohl uprchnout, nebo tím, že by se mohl skrývat, v době rozhodování o vazbě reálná. V tomto směru lze odkázat na zdůvodnění všech předchozích rozhodnutí, včetně výroku i odůvodnění napadeného usnesení vrchního soudu. Protože se Nejvyšší soud s tímto rozhodnutím plně ztotožňuje, nemohla se stížnost obviněného F. G. setkat s úspěchem a nezbylo, než rozhodnout, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

V současné době jsou ovšem úvahy o důvodnosti vazby obviněného F. G. bezpředmětné, protože usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 31. 7. 2006 byla trestní věc obviněného pravomocně skončena a obviněný by měl být převeden z vazby do výkonu trestu odnětí svobody.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. září 2006

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera

Vydáno: 27. September 2006